Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 16. DECEMBRĪ
11.12.2015


 

Darba kārtība

ZIŅO: J.Pētersons

1.    Saistošie noteikumi Nr.__/2015 “Par grozījumiem Strenču novada domes 19.11.2014. saistošajos noteikumos Nr.8/2014 “Strenču novada pašvaldības nolikums””. 

2.    Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO” un stratēģiskā mērķa noteikšanu.

3.    Par vienreizējas stipendijas piešķiršanu skolēnam, kurš 2015./2016. mācību gadā uzsāk mācības Strenču novada vidusskolas 10.klasē.

4.    Par finansējuma piešķiršanu skolēnu apbalvošanai.

5.    Par izmaiņām Strenču novada pašvaldības amatu vienību sarakstā iestādē Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centrs.

6.    Par izmaiņām Strenču novada pašvaldības amatu vienību sarakstā.

/Ziņo V.Zandere/

7.    Saistošie noteikumi Nr.__/2015 “Par grozījumiem Strenču novada domes 15.07.2015. saistošajos noteikumos Nr.11/2015 “Par Strenču novada domes 2015.gada speciālo budžetu””.

/Ziņo V.Zandere/

8.    Saistošie noteikumi Nr.__/2015 “Par grozījumiem Strenču novada domes 16.09.2015. saistošajos noteikumos Nr.12/2015 “Par Strenču novada domes 2015.gada pamatbudžetu””.

/Ziņo V.Zandere/

9.    Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.

/Ziņo V.Zandere/

10.    Par pašvaldības grāmatvedības organizācijas un kārtošanas noteikumu apstiprināšanu.

/Ziņo V.Zandere/

11.    Par Strenču novada domes 2015.gada 18.marta lēmuma “Par pirkuma līguma slēgšanu  Strenču novada pašvaldības dzīvokļa īpašumam  Sedas ielā 2-1, Strenčos” atcelšanu.

 

ZIŅO: A.Leitis

12.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu D.S.

13.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu P.B.

14.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu J.Z.

15.    Par dzīves vietas deklarēto ziņu anulēšanu R.L.

16.    Par I.S. un viņas bērnu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

17.    Par zemes vienību apvienošanu vienā īpašumā un nosaukuma piešķiršanu valstij piekrītošai zemei.

18.    Par izmaiņām Strenču novada domes 15.12.2010. lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”.

19.    Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam Jērcēnu pagastā.

20.    Par telpas Sporta iela 4-30, Seda nomas tiesību piešķiršanu.

Kancelejas vadītāja D.Janīte
 
      Atpakaļ