Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

NOSLĒDZIES PROJEKTU KONKURSS "SABIEDRĪBA AR DVĒSELI"
17.05.2011


   Kā jau tika informēts, “Sabiedrība ar dvēseli” 2011. gada projektu konkursu organizē biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, sadarbībā ar Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondu (KNHM). Konkursa atbalstāmā teritorija ietver Burtnieku novada Ēveles pagastu, Beverīnas novada Trikātas, Kauguru un Brenguļu pagastus, Strenču novada Plāņu un Jērcēnu pagastus un Sedas un Strenču pilsētas, Valkas novada Valkas pilsētu, Valkas, Zvārtavas, Ērģemes un Vijciema pagastus, Smiltenes novada Grundzāles pagastu.Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā.

   Projektu konkurss ir noslēdzies. Pavisam konkursam tika iesniegti 33 projektu pieteikumi, no kuriem trīs, diemžēl, neatbilda nolikuma prasībām un tālāk netika vērtēti.10. un 11. maijā notika nolikumā minētās konkursa žūrijas vizītes pie visiem 30 vērtējamo projektu iesniedzējiem. Vizītēs piedalījās visi žūrijas locekļi: L. Krūmiņa, I. Leicāne, D. Ūdre, D. Ozoliņa,  KNHM pārstāvis Latvijā Niko Opdams (Nico Opdam), kā arī pats KNHM fonda direktors Frenks Vanbusels (Frank van Bussel). Vizīšu noslēgumā notika žūrijas apspriede un projektu izvirzīšana KNHM finansējumam. Kā jau zināms, viens projekts varēja saņemt maksimālo atbalstu 1000 EUR un KNHM fonds ir piešķīris finansējumu projektu īstenošanai 15 000 EUR apmērā. Tādējādi bija iespējams atbalstīt pusi no iesniegtajiem projektiem.
Projektiem, kuriem šoreiz nepaveicās, galvenie neatbalstīšanas iemesli bija šādi: projekta īstenošanas vietā jau tikko ir ticis īstenots ievērojama apjoma projekts, vieta pēc žūrijas domām jau ir pietiekami labiekārtota un tiek prasīti tikai greznuma uzlabojumi, projekta pieteicēju skaidrojums nav pārliecinājis žūriju par projekta nepieciešamību vai arī nav pietiekami novērtēti jau esošie resursi, projekta rezultātu baudītāju skaits ir ļoti mazs, vai arī tie nav vietējie iedzīvotāji, dažos gadījumos pieteiktais projekts neatbilda konkursa pamatidejai.

   Izskatot projektu pieteikumus, apmeklējot to īstenošanas vietas un iepazīstoties ar projektu īstenotājiem, finansējums tika piešķirts šādu projektu īstenošanai:
1. “Peldsezona sakoptā vidē!” - publiskas peldvietas labiekārtošana, Biedrība “Radošā partnerība”, Mūrmuiža - 1000 EUR
2. Dabas taka gar Palsas upi - Biedrība “Grundzāle 2010”, Grundzāle -1000 EUR
3. Tautas tērpi Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dzieti” - neformālā grupa Brenguļi - 608 EUR
4. “Tautas tērps – paaudžu vienotājs deju rakstos”, tērpi jauniešu deju kolektīvam “Riedēni”, neformālā grupa Grundzāle - 1000 EUR
5. “Materiālu iegāde Turnas tautas nama pašdarbnieku tērpu šūšanai”, tērpi ritma deju grupai, neformālā grupa Turna - 438 EUR
6. “Plūdu stabs”, Strenču vecā ozola godināšanas vietas iekārtošana pie Gaujas, neformālā grupa “Dabas spēka atspoguļotāji”, Strenči - 954 EUR
7. Plāņu skolas ēdamzāles remonts, neformālā grupa “Ar prieku!”, Plāņi - 1000 EUR
8. “Sūnu ciema atpūtas parks”, aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana, neformālā grupa “Sūnu ciems”, Strenči - 1000 EUR
9. Trikātas evaņģēliski luteriskās Sv. Jāņa baznīcas pagalma labiekārtošana, biedrība “Trikātas  evaņģēliski luteriskā draudze”, Trikāta - 1000 EUR
10. “Ķēķa masts”,  mednieku mājas pirmā stāva remonts, neformālā grupa, Trikāta -1000 EUR
11. “Oliņu” avota rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi, neformālā grupa “Ūdenslāse”, Plāņu pagasts - 1000 EUR
12. “Mežābeles pūrs”, tērpi folkloras kopai, neformālā grupa “Folkloras kopa “Mežābele””, Jērcēni -1000 EUR
13. Turnas rokdarbu istabas izveidošana, telpu remonts, neformālā grupa “Turnas dāmu klubiņš”, Turna 1000 EUR
14. “Dzīvosim siltumā!”, daudzdzīvokļu mājas ārsienas siltināšana, neformālā grupa Mūrmuiža 1000 EUR
15. “Mēs Sedai”, bērnudārza un bibliotēkas teritorijas labiekārtošana, neformālā grupa “Par labāku vidi”, Seda 1000 EUR
16. Valkas PII “Pasaciņa” rotaļu laukuma labiekārtošana, neformālā grupa Valka -1000 EUR

   Informācija no Biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" mājaslapas www.zgauja.lv

 

 
 
      Atpakaļ