Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
24107

VEIDOSIM STRENČU NOVADA TĒLU! (atkārtota informācija)
05.07.2012


   Strenču novada dome izsludina atklātu konkursu par Strenču novada devīzi ar mērķi veicināt novada atpazīstamību un pilnveidot vienotu novada vizuālo tēlu.  Aicinām ikvienu interesentu piedāvāt savus radošos risinājumus  devīzes izvēlei!
    Devīzei jāatspoguļo vienota izpratne par Strenču novadu, ņemot vērā vēsturiskos aspektus, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, tai jābūt īsai, kodolīgai, novadu raksturojošai, jārada priekšstats par viesmīlīgu, aicinošu, harmonisku, drošu, plaukstošu, darbīgu un aktīvu novadu. Vērtēšanā tiks ņemta vērā oriģinalitāte, lietderīgums, funkcionālisms.
    Atbilstošākās, saturiski ietilpīgākās devīzes izvērtēs domes izveidota komisija un pieaicinātie eksperti. Trīs labākās devīzes tiks nodotas iedzīvotāju publiskai apspriešanai Strenču novada mājas lapā
www.strencunovads.lv  un novada bibliotēkās, kur iedzīvotāji varēs izteikt savu vērtējumu, balsojot par vienu piemērotāko Strenču novada devīzi.
    Atlīdzība konkursa dalībniekiem būs gandarījums par savu pienesumu novada attīstībai. Labākās devīzes autors saņems piemiņas velti no Strenču novada domes. Konkurss noslēgsies Strenču novada svētkos 2012. gada 4. augustā.
    Devīze tiks izmantota Strenču novada informatīvajos, tūrisma un reklāmas materiālos, veidojot Strenču novada atpazīstamību Latvijā. Tā papildinās jau esošos Strenču novada zīmola elementus ģerboni, logo, karogu.
    Devīze kopā ar paskaidrojošu aprakstu, tajā norādot idejas pamatojumu, jāiesniedz Strenču novada domē Valkas ielā 16 personīgi, rakstiski vai elektroniski –
dome@strencunovads.lv ar norādi "Konkursam par Strenču novada devīzi" līdz 2012. gada 16. jūlijam. Par devīzes autoru lūdzam pievienot šādu informāciju: Vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese.

                                                                     Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
 
      Atpakaļ