Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
79947

LĪDZ 7. AUGUSTAM IZSLUDINĀTA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANĀS
21.07.2017


STRENČU NOVADA DOME

izsludina

Strenču novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

līdz š.g. 7.augustam

 

Pieteikuma veidlapas Strenču novada vēlēšanu komisijas locekļa amatam var saņemt, aizpildīt un iesniegt pašvaldības centrālajā administrācijā Strenčos, Valkas ielā 16, kā arī novada pilsētu, pagastu pārvaldēs Strenčos, Sedā, Jērcēnos un Plāņos.

 

 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju

un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

noteiktās prasības novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātiem

 

6.pants. (1) Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

 

7.pants. (1) Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).

8.pants. (1) Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

(2) Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

(3) Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

PIETEIKUMA VEIDLAPA 
 
      Atpakaļ