Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
59481

15. JŪLIJĀ NOTIKS STRENČU NOVADA DOMES SĒDE
13.07.2015


STRENČU NOVADA DOMES SĒDE

notiks

2015.gada 15.jūlijā                                                                            novada domes telpās

Plkst.15.00                                                                                          Valkas iela 16, Strenči

 

Darba kārtība

 

ZIŅO:G.Jukāms
1.      Par pašvaldības policijas reorganizāciju.
2.      Saistošie noteikumi Nr.8/2015 Grozījumi Strenču novada domes 19.11.2014. saistošajos noteikumos                Nr.8/2014 „Strenču novada pašvaldības nolikums”.
3.      Saistošie noteikumi Nr.9/2015 Par grozījumiem Strenču novada domes 17.06.2015. saistošajos                      noteikumos Nr.7/2015 „Par sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā”.
4.      Par budžeta izpildi 2015.gada 6.mēnešos.
5.      Par pašvaldības palīdzību Ukrainai.
6.      Saistošie noteikumi Nr.10/2015„Par grozījumiem Strenču novada domes 28.01.2015. saistošajos                      noteikumos Nr.3/2015„Par Strenču novada domes 2015.gada pamatbudžetu””.
7.      Saistošie noteikumi Nr.11/2015„Par grozījumiem Strenču novada domes 28.01.2015. saistošajos                      noteikumos Nr.4/2015„Par Strenču novada domes 2015.gada speciālo budžetu””.
8.      Par telpas piešķiršanu SIA „Līze K” Pulkveža Zemitāna ielā 5, Strenčos.
9.      Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izmaksām Strenču novadā.
10.     Par degvielas patēriņa normas noteikšanu rokas benzīna motorzāģiem un zāles pļāvējiem.
11.     Par nekustamā īpašuma „Tiltlejas” ar kadastra Nr.9417 001 0907 atsavināšanu.
ZIŅO:A.Leitis
12.      Par dzīvojamās platības maiņu.
13.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu A.J.
14.      Par nekustamā īpašuma „UPĪTES”, Plāņu pagasts, 1. zemes gabala sadalīšanu un zemes ierīcības                   projekta izstrādi.
15.      Par nekustamā īpašuma „LIEPSALAS” Jērcēnu pagastā 1. zemes vienības sadalīšanu un zemes ierīcības           projekta izstrādi.
16.      Par nekustamā īpašuma „LĀCĪŠI”, Plāņu pagasts, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
17.      Par nosaukuma maiņu no īpašuma „Upītes”, Plāņu pagasts, atdalāmajai zemes vienībai.
18.      Par nosaukuma maiņu no īpašuma „Liepsalas”, Jērcēnu pagasts, atdalāmajai zemes vienībai.
19.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
20.      Par adrešu datu sakārtošanu telpu grupām Strenču novadā.
21.      Par zemes vienības daļas Sporta iela 2B, Sedā, piekritību pašvaldībai.

Kancelejas vadītāja S.Biša
 
      Atpakaļ