Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Biedrības un interešu grupas

TILTS STARP CILVĒKU, VALSTI UN SABIEDRĪBU.

Biedrības un interešu grupas Strenču novadā.

  

"Latvijas Sarkanais Krusts” Valkas nodaļas grupas;  

Biedrības “Glābiet bērnus” Strenču nodaļa;  

Biedrība "Gaujas plostnieki" http://www.raftsmen.org/

https://www.facebook.com/StrenciInternationalTimberRaftingCity/timeline

Biedrība "Mednieku biedrība Jērcēni";

Biedrība "Medību sporta klubs Gaustrumi"

Biedrība "Mednieku biedrība Strenči";  

Biedrība " Mednieku klubs Plāņi"

Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja" 

www.zgauja.lv

Ziemeļvidzemes kultūrvēstures biedrība;  

Biedrība " Cerības pakāpiens";  

Biedrība "Latvijas piļu un muižu asociācija" - Jērcēnmuiža. 

www.pilis.lv 

Strenču politiski represēto biedrība; 

Biedrība "Variācija" - Strenču PNS-

www.variacija.weebly.com

Biedrība "Kāre";  

Biedrība "Šūpolēs" 

http://biedribasupoles.blogspot.com

Biedrība "ESAM JĒRCĒNIEM" 

  

Reliģiskās organizācijas.

Strenču ev. luteriskās baznīcas draudze;  

Sedas Svētā Arhangeļska Mihaila Pareizticīgo draudze;  

Strenču Septītās dienas Adventistu draudze;

Valmieras ev. ticības kristiešu Vasarsvētku draudze "Atklāsme" Jērcēnos un Plāņos; 

Pestīšanas armija Sedā.  

PAR BIEDRĪBĀM UN SABIEDRISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM    

 Biedrība "Gaujas plostnieki" 

 Biedrība "Gaujas plostnieki" Strenču pilsētā darbojas kopš 2001. gada rudens. Tās darbības mērķi ir:   Izpētīt plostniecības attīstības vēsturi Latvijā;  Apzināt, savākt materiālus par bijušajiem Latvijas plostniekiem un dot viņiem iespēju kontaktēties ar amata brāļiem citur pasaulē;   Ar dažādu pasākumu un projektu palīdzību integrēt plostniecību mūsdienu sabiedrības kultūrā kā Latvijas kultūras mantojuma daļu;   Ar biedrības aktivitāšu starpniecību iepazīstināt ar plostniecību Latvijā kā vietējos iedzīvotājus, tā arī ārvalstniekus;  Organizēt un atbalstīt ar plostniecību saistītas sanāksmes, ceļojumus, studijas, pētījumus, pasākumus;  Apzināt, apvienot un organizēt plostniecības entuziastus Latvijā;  Veidot sakarus, sadarbību un veicināt to veidošanos ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;  Apmainīties ar pieredzi un zināšanām ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.  Kopš 2001. gada biedrība "Gaujas plostnieki" ir Starptautiskās koku pludinātāju asociācijas (International Timber Raftsmen Association) biedre.

  

 Latvijas piļu un muižu asociācija

Jērcēnu pagasta  „Jērcēnmuiža” kopš 2006.gada marta  ir Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs. Asociācijas mērķis ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, piļu un muižu unikālās kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, kopšana un atjaunošana, tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras veicināšana un veidošana, rosinot sabiedrības pašiniciatīvu un pašorganizēšanos.  Interesenti var apmeklēt interneta adresi

www.pilis.lv 

 

Biedrība “Variācija”

Biedrība “Variācija” dibināta Strenču novadā, ar mērķi atbalstīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, veicot aktivitātes vides un informācijas pieejamības attīstībā un sociālās integrācijas plašajā darbības laukā. Biedrības mērķi attiecināmi gan uz Strenču novada, gan Vidzemes reģiona teritoriju.

Biedrība atrodas Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas telpās. Sadarbība ar slimnīcu ir pozitīvs un nozīmīgs aspekts biedrības darbībā, tādēļ otrs biedrības mērķis ir saglabāt un popularizēt Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas kultūrvēsturiskās vērtības - nodrošināt to ilgtspējīgu pārvaldību.

2015. gadā biedrības esošie biedri ir apņēmušies aktivizēt organizācijas darbību, veicināt sadarbību un īstenot dažādas aktivitātes. Kļūt redzamākiem Strenču novadā un Vidzemē!  

Biedrībai ir izveidota mājaslapa internetā - http://variacija.weebly.com/

Plašākai informācijai: Ilona Pinzule

Biedrības “Variācija” koordinatore

e-pasts: ilona.pinzule@strencupns.lv 

Biedrība "Glābiet bērnus"

 

Latvijas Republikas "Biedrība ’’Glābiet bērnus’’ kā NVO TIKA NODIBINĀTA  1993. gadā, izveidojot nodaļas visā Latvijā, arī Strenčos.  2005.  gadā savu darbību turpināja kā LR Biedrība "Glābiet bērnus’’, no 2009. gada darbību turpinam kā STRENČU NOVADA NODAĻA.

Mūsu galvenais darbības mērķis- CILVĒKTIESĪBU UN INDIVIDA TIESĪBU AIZSARGĀŠANA, SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS sniegšana (labdarība)

Jau no pirmā darbības gada Strenčos tiek organizēts karnevāls bērniem, kurā visiem bērniem jāierodas maskās, visi saņem pārsteiguma balvas. Pēdējos gados karnevāla  laikā darbojas radošās darbnīcas.

Piedalāmies dažādos projektos, piem. projektā ’’PAĒDUŠAI Latvijai’’, kas sākās 2009. gadā un turpinās joprojām. Sadarbībā ar biedrību ’’ZIEDOT.LV’’ un AS Latvijas valsts meži katru vasaru tiek organizētas BEZMAKSAS vasaras nometnes bērniem - pēdējos 3 gadus bērni apmeklē 1 nedēļu vasaras brīvdienās radošās nometnes - brīva laika programa bērniem ’’ŠTĀBIŅŠ’’. Galvenokārt mūsu darbība vērsta uz trūcīgo, maznodrošināto un nepilno ģimeņu bērniem. Ģimenēm palīdzam gan ar pārtiku, gan drēbēm, apaviem un arī iespēju robežās mēbelēm. Sadarbība dažādos virzienos ir arī ar  LR BRĪVPRĀTĪGO SAMARIEŠU APVIENĪBU.

Ir stabila sadarbība ar Strenču novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu. Kopīgi risinām dažādus sasāpējušus jautājumus problēmģimenēs.