Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Sabiedrbas ldzdalba

 22.10.2015.

 

Vietjs attstbas stratijas 2014.-2020. gadam projekta sabiedrisk apsprieana.

Biedrbas „Lauku partnerba ZIEMEGAUJA” darbbas teritorija izvietota Latvijas ziemeaustrumos un taj ietilpst:  Apes novada Gaujienas un Vireu pagasti, Burtnieku novada veles pagasts, Smiltenes novada Grundzles pagasts, Valkas novada Zvrtavas, Vijciema, Valkas un remes pagasti  un Valkas pilsta un pilnb ietilpst -Bevernas un Strenu novadi. Partnerbas biedri, neskaitot mints pavaldbas, ir ar 16 nevalstisks organizcijas, 12 individulie biedri, k ar 9 uzmumi. 

Lauku partnerba ZIEMEGAUJA, piedaloties partneriem no pavaldbm, biedrbu un uzmumu prstvjiem, izstrd stratiju,  kur izvirzto mru sasnieganai un rcbu stenoanai galvenais finansjuma avots ir Eiropas Lauksaimniecbas fonds lauku attstbai LEADER atbalsta programm.

Laika period no 2007. – 2013. Strenu novada pavaldba un Strenu nevalstisks organizcijas - biedrbas “pols” un “Cerbas pakpiens” kop realizjuas pavisam 15  LEADER projektus. Projektu rezultt Strenu bibliotka un tautas intereu nams ieguvis jaunas - labiekrtotas, daudzfunkcionlas telpas, atjaunotais Sedas kultras nams aprkots ar mbelm, apgaismes un skau tehniku. Sedas kultras nama otraj stv izremonttas telpas un iekrtota padomju laika priekmetu ekspozciju istaba. Uzskta  Strenu vsturisk tirguslaukuma izbve. Jrcnmui  sporta motjiem izveidots aktivitu laukums, izgaismotas muias kompleksa kas, baronam, baronesei un preilenm uztapinti  jauni trpi un iegdta filmanas tehnika kinotkas veidoanai. Jaunklidz uzbvta moderna estrde, kas  kop ar jauno saieta namu veido vienotu arhitektoniski saskaotu ansambli, Jaunklida saieta namam iegdts multimediju aprkojums Jaunklida kultrvsturisko mirku saglabanai un popularizanai. Pateicoties biedrbu iniciatvm un LEADER atbalstam, Strenu deju kolektvi ieguvui jaunus trpus, ptju orestris ticis pie jauniem instrumentiem, Sedas brni pie jauna rotau laukuma.

 Piencis jaunais plnoanas periods 2014.-2020. gadam, kad LEADER programmas ietvaros atbalstu vars gt uzmji, nevalstisks organizcijas un pavaldbas. Lauku partnerbas ZIEMEGAUJA partneru darba grups pdj pusgada garum strdts pie jauns stratijas izstrdes. aj sakar  

03.11.2015. plkst. 17.00 Strenu pilstas bibliotk 

notiks  Vietjs attstbas stratijas 2014.-2020. gadam projekta

sabiedrisk apsprieana.

Saite uz informciju: http://www.zgauja.lv/aktualais

Lai iegtu ar sabiedrbas viedokli par svargkajiem darbiem, kas veicami Strenu novad, pavaldbas mjaslap bija iespja balsot par 10 LEADER projektu idejm, tdjdi sarindojot ts prioritr secb. Kopum nobalsots 1447 reiu. Balsojuma rezultti attloti grafik SKATT EIT

Paldies iedzvotjiem par ldzdalbu! Visi interesenti laipni gaidti sabiedrisks apsprieanas paskum!

03.06.2014.

STRENU NOVADA JRCNU PAGASTA PAUMA "VECKKURI" LOKLPLNOJUMS: https://www.dropbox.com/s/wbxl9zsau2ywv4r/PR%20Veckukuri%20gala%20red.doc

Pareizj izmantoana

Funkcionlais zonjums

23.05.2014.

PAZIOJUMS PAR LOKLPLNOJUMA GALA REDAKCIJAS NEKUSTAMAM PAUMAM "VECKKURI" JRCNU PAGASTA, STRENU NOVAD APSTIPRINANU UN SABIEDRBAS IEPAZSTINANU

  Strenu novada dome 2014. gada 21.maij piema lmumu (protokols Nr.5; 3.) Par loklplnojuma gala redakciju nekustamam paumam Veckkuri Jrcnu pagast, Strenu novad (zemes vienbas kadastra Nr. 9433 001 0005) apstiprinanu un sabiedrbas iepazstinanu
Ar nekustam pauma Veckkuri loklplnojuma gala redakciju var iepazties trs nedas. Iepazans termiu skaita skot ar sesto dienu pc paziojuma publicanas pavaldbas tmeka vietn
www.strencunovads.lv.
Ar loklplnojuma redakciju var iepazties Strenos, Rgas iel 7, pie teritorijas plnotjas Alnas Lomeles darba diens darba laik no plkst.9.00 ldz 16.00. Apmekltjus pieem teritorijas plnotja Alna Lomele. Rakstiskos prieklikumus iesniedz publisks apsprieanas laik Valkas iel 16, Streni, Strenu novads, LV-4730.

 

30.03.2014.

PAZIOJUMS PAR LOKLPLNOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEANU

Strenu novada dome 2014. gada 19. mart piema lmumu (protokols Nr.3; 22.) Par loklplnojuma pilnveidots redakcijas nekustam pauma Veckkuri Jrcnu pagast, Strenu novad (zemes vienbas kadastra Nr. 9433 001 0005) nodoanu sabiedriskai apsprieanai.
Organizt publisko apsprieanu nekustam pauma Veckkuri loklplnojuma pilnveidotai redakcijai trs nedas. Publisks apsprieanas termi: 2014. gada 31.marts ldz 21.aprlis.
Ar loklplnojuma redakciju var iepazties Strenos, Rgas iel 7, pie teritorijas plnotjas Alnas Lomeles darba diens darba laik no plkst.9.00 ldz 16.00. Apmekltjus pieem teritorijas plnotja Alna Lomele. Rakstiskos prieklikumus iesniedz publisks apsprieanas laik Valkas iel 16, Streni, Strenu novads, LV-4730.

Pareizj izmantoana

Funkcionlais zonjums

Strenu novada Jrcnu pagasta pauma "Veckkuri"

Loklplnojums last eit

Lmums Nr.21 Par stratisk ietekmes uz vidi novrtjuma procedras
nepiemroanu

 

SABIEDRBAS LDZDALBA STRENU NOVADA ILGTSPJGAS ATTSTBAS STRATIJAS

2013.-2030. GADAM VEIDOAN. 

 

21.01.2013.

STRENU NOVADA ILGTSPJGAS ATTSTBAS STRATIJA 2013.-2030. gadam.

Sabiedrisks apsprieanas kopsavilkums last eit

Prskats par sabiedrbas prieklikumiem un iebildumiem last eit

10.12.2012.

AICINM UZ STRENU NOVADA ILGTSPJGAS ATTSTBAS STRATIJAS 2013.-2030.GADAM SABIEDRISKO APSPRIEANU! last eit

16.11.2012.

Aptaujas anketa latvieu valod last eit

Aptaujas anketa krievu valod last eit

PAZIOJUMS PAR STRENU NOVADA ILGTSPJGAS ATTSTBAS STRATIJAS 1. REDAKCIJAS NODOANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEANAI last eit

STRENU NOVADA DOMES LMUMS PAR STRENU NOVADA ILGTSPJGAS ATTSTBAS STRATIJAS 1. REDAKCIJAS APSTIPRINANU UN NODOANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEANAI last eit

 

 

SABIEDRBAS LDZDALBA STRENU NOVADA ATTSTBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM

AR ATTSTBAS PERSPEKTVU LDZ 2020.GADAM VEIDOAN

18.05.2012.

STRENU NOVADA ATTSTBAS PROGRAMMA 2013.-2019. GADAM AR ATTSTBAS PERSPEKTVU LDZ 2020.GADAM GALA REDAKCIJA

Eso situcija last eit

Stratisk daa last eit

Prskats par programmas izstrdi un sabiedrbas ldzdalbu last eit

18.05.2012.

APSTIPRINTA STRENU NOVADA ATTSTBAS PROGRAMMA last eit

19.04.2012.

STRENU NOVADA ATTSTBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKS APSPRIEANAS PRSKATS last eit

22.03.2012.

STRENU NOVADA ATTSTBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKS APSPRIEANAS - ATTSTBAS IDEJU TALKAS KOPSAVILKUMS last eit

09.03.2012.

KOP RADA IDEJAS STRENU NOVADA ATTSTBAI last eit

07.03.2012.

STRENU NOVADA ATTSTBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM AR ATTSTBAS PERSPEKTVU LDZ 2020.GADAM

KOPSAVILKUMS (latvieu valod)

KOPSAVILKUMS (krievu valod)

16.02.2012.

PAZIOJUMS PAR STRENU NOVADA ATTSTBAS PROGRAMMAS 1. REDAKCIJAS NODOANU SABIEDRISKAI APSPRIEANAI last eit