Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Karjeras atbalsts visprjs un profesionls izgltbas iestds

 

Projekts: Karjeras atbalsts visprjs un profesionls izgltbas iestds

Atbalsta fonds: ESF (Eiropas Socilais fonds)

stenoanas periods: 01.01.2016.-30.12.2020.

Projekta mris: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izgltojamiem visprjs un profesionls izgltbas iestds.

Strenu novad- Strenu novada vidusskol un ts filil Sed.

Projekta aktivittes:

1.       Informatvo un metodisko materilu komplekta izstrde un publiskoana (tai skait e-vid) karjeras atbalsta stenoanai visprjs un profesionls izgltbas iestds.

2.       Karjeras attstbas atbalsta paskumu plna paraugu izstrde un aprobcija specifisk atbalsta stenoan iesaisttajs visprjs un profesionls izgltbas iestds.

3.       Specifisk atbalsta stenoan iesaistto visprjs un profesionls izgltbas iestu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta specilistu papildizgltba karjeras atbalsta paskumu stenoanas jautjumos.

4.       Nacionlo profesionls meistarbas konkursu - SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills - organizana profesionls izgltbas iestu izgltojamiem, tai skait profesionlo prasmju demonstrcijas paskumu organizana profesionls izgltbas pievilcbas celanai.

5.       Konkursantu godalgotu vietu ieguvju nacionlajos profesionls meistarbas konkursos (tai skait profesionls izgltbas iestu beidzju vecum ldz 25 gadiem, bet ne vlk k divu kalendra gadu laik pc izgltbas iestdes beiganas gada) sagatavoana un dalbas nodroinana starptautiskajos jauno profesionu meistarbas konkursos WorldSkills un EuroSkills.

6.       Karjeras atbalsta paskumu - karjeras informcijas, karjeras izgltbas un karjeras konsultciju u.c. aktivitu nodroinna projekt iesaistto izgltbas iestu izgltojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsts.

 

Projekta kopjais finansjums: 21 645 410 EUR, tai skait:
18 398 598 EUR - ESF finansjums ;

3 246 812 EUR - valsts budeta finansjums

Projekta kontaktpersona pavaldb: Zaiga Aunia, Plnoanas un attstbas nodaas projektu vadtja, t.: 64715657, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv