Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

CHRISTA - kultra un mantojums

 

Projekts:  CHRISTA- Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultra un mantojums atbildgm, inovatvm un ilgtspjgm trisma darbbm)

Atbalsta fonds: Interreg Europe

stenoanas periods: 01.05.2016.-30.03.2020.

Projekta mris: Aizsargt un saglabt dabas un kultras vrtbas, lai attsttu un populariztu inovatvas, ilgtspjgas un atbildgas trisma stratijas, iekaujot nematerilo un industrilo mantojumu, izmantojot interpretcijas un digitalizcijas pieeju, k ar kapitalizjot labs prakses piemrus, veicint politikas dokumentu izstrdi, attstanu un resursu palielinanu.

Projekta aktivittes:

Uzlabot vietjs/ reionls attstbas stratijas un rcbas plnus, saska ar ES politikas un Eiropa 2020 mriem, devios galamru reionos; izstrdt Kultras trisma Rcbas plnu t stenoanai un ievieanai Vidzem.

Projekta partneri:

Projekt iesaistti partneri no 10 Eiropas valstm. Latvij projekta ieviesjs ir Vidzemes Trisma asocicija, kas projektu realizs kop ar 13 partneriem Latvij, tai skait, Strenu novada pavaldbu.

Pavaldbas ldzfinansjums projekta realizcijas laik: EUR  1 928,10

Projekta vadtja: Kristne Lce, Plnoanas un attstbas nodaas trisma speciliste- starptautisko projektu vadtja, t.: 64715667,

e-pasts: kristine.lace@strencunovads.lv

JAUNUMI 

31.10.2016.

 Projekta CHRISTA seminr prezentts par Gaujas plostnieku tradciju

 20. oktobr Turaidas muzejrezervt norisinjs projekta CHRISTA seminrs Nematerilais kultras mantojums - trisma produkta pievienot vrtba, kur piedaljs ar domes prieksdtjs Jnis Ptersons un Plnoanas un attstbas nodaas trisma speciliste - starptautisko projektu vadtja Kristne Lce. Seminr tika diskutts par kultras (pai nemateril kultras) mantojuma lomu un nozmi trisma produktu piedvjumu attstb. Seminra dalbnieki iepazstinti ar ar Gaujas plostnieku tradciju, kas tika pieteikta gada Eiropas kultras un trisma tkla (ECTN) apbalvojumam k labs prakses piemrs nemateril kultras mantojuma saglaban un popularizan. Seminr tika uzklausta ar citu ECTN konkursa kandidtu pieredze, tai skait ECTN galvens balvas ieguvja - Turaidas muzejrezervta - nemateril mantojuma piemri.

Vairk par seminra norisi un prezentcijas Vidzemes Trisma asocicijas mjas lap: http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/nemateriala-kulturas-mantojuma-seminars-turaida.html

Prezentcija par Gaujas plostnieku tradciju eit

04.10.2016. 

 

Aizvadts projekta CHRISTA starptautiskais seminrs

un ECTN konference

No 22. ldz 24. septembrim Portugl, Ave reiona pilst Gimarae tika aizvadts pirmais starptautiskais projekta CHRISTA tematiskais darba seminrs, kura ietvaros norisinjs ar Eiropas Kultras trisma tkla (ECTN - European Cultural Tourism Network) konference un balvas Ilgtspjgs kultras trisma galamris 2016 (Award for Destination of Sustainable Cultural Tourism 2016) pasniegana. Projekta paskum piedaljs ar Strenu novada domes prieksdtjs Jnis Ptersons. Strenu novada domes Plnoanas un attstbas nodaas trisma speciliste- starptautisko projektu vadtja Kristne Lce jlija skum iesniedza pieteikumu ECTN balvai par Gaujas plostnieku tradciju k ilgtspjgu kultras trisma galamri un sama apstiprinjumu par atbilstbu konkursa nolikumam, tdjdi pavaldba tika izvirzta k viena no ECTN balvas kandidtiem. ECTN balvu 23 pieteikumu konkurenc ogad sama Turaidas muzejrezervts. Papildus projekta CHRISTA seminram, Portugl tika aizvadta ar tehnisk vizte 48 km garajam portugu zaajam ceam Ecopista do Dão, kuras laik tika izvrtta za cea infrastruktra un gtas jaunas idejas k uzlabot Vidzem esoo zao ceu stvokli un pieejamo infrastruktru.

gada 1.maij Strenu novada dome parakstja sadarbbas lgumu ar Vidzemes Trisma asociciju par dalbu projekt CHRISTA. Projekta mris ir aizsargt un saglabt dabas un kultras vrtbas, lai attsttu un populariztu inovatvas, ilgtspjgas un atbildgas trisma stratijas, iekaujot nematerilo un industrilo mantojumu, izmantojot interpretcijas un digitalizcijas pieeju, k ar kapitalizjot labs prakses piemrus, veicint politikas dokumentu izstrdi, attstanu un resursu palielinanu.

Vairk informcijas par CHRISTA starptautisko seminru un ECTN konferenci Portugl Vidzemes Trisma asocicijas mjas lap:

http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/aizvadits-projekta-christa-starptautiskais-seminars-un-ectn-konference.html

 

Plaas fotogalerijas apskatmas Facebook:

https://www.facebook.com/Vidzemecom/photos/?tab=album&album_id=1373269842703468

https://www.facebook.com/Vidzemecom/photos/?tab=album&album_id=1373340106029775