Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Pašvaldība

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBA

Strenču novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads
Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
Strenči- novada pilsēta;
Seda- novada pilsēta;
Jērcēnu pagasts - novada pagasts;
Plāņu pagasts - novada pagasts.

 

Kontaktinformācija:

Tālr:  64715610
Fax:  64715619
Adrese:
Strenču novada dome
Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
e-pasts:
 
dome@strencunovads.lv

 

Reģ. Nr.:90009116346
Norēķinu konti:

A/ S Swedbank , konts LV 44HABA0551025830131

A/S SEB Banka, konts LV28UNLA0050014316383

A/S SEB Banka, konts LV81UNLA0050014319309

Valsts kase, konts LV51TREL9807180941810

 

Ziedojumu un dāvinājumu  konts A/ S Swedbank  LV14HABA0551025830089

 

Pašvaldībā nav pašvaldības aģentūras.
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

Pašvaldībai nav kapitāldaļu  privātajās kapitālsabiedrībās.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

  • „Latvijas Pašvaldību savienība”; www.lps.lv 
  • Lauku partnerība „Ziemeļgauja”; www.zgauja.lv
  • „Latvijas piļu un muižu asociācija”; www.pilis.lv
  • Latvijas Bāriņtiesas asociācija;
  • biedrība „VARIĀCIJA”;
  • biedrība „Gaujas plostnieki”;
  • biedrība „Cinema Island SEDA”;
  • Latvijas Pašvaldību apvienība „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija”


 STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2016. - 2018. GADAM
   

 lasīt šeit: Strenču novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāns 2016. - 2018. gadam