Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Pakalpojumi

STRENU NOVADA PAVALDBAS SNIEGTIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI

 

Saska ar grozjumiem MK 2007. gada 6. marta noteikumos Nr.171 "Krtba, kd iestdes ievieto informciju internet" (MK 27.04.2010. noteikumi Nr.399 un MK 15.06.2010. noteikumi Nr. 536) pavaldbu mjas laps sada Pakalpojumi ir jnodroina informcija par publiskajiem pakalpojumiem.

Strenu novada iedzvotjiem informcija par publiskajiem pakalpojumiem bs pieejama ar publisko pakalpojumu kataloga paldzbu portl www.latvija.lv

 

SADAA IR IZSTRDES STADIJ, INFORMCIJA TIEK GATAVOTA UN TIKS PIEVIENOTA PAKPENISKI

ATBILDGAIS

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

VEIDLAPAS

APRAKSTS

Izpilddirektors 

Ataujas izsniegana tirdzniecbai publisks viets

Iesniegums

Ataujas izsniegana tirdzniecbas organizanai publisks viets

Iesniegums

Ataujas izsniegana publisko paskumu organizanai

Iesniegums

DZIMTSARAKSTU NODAA

Dzimtsarakstu nodaas vad.

Civilstvoka aktu apliecinou dokumentu atkrtota izsniegana


https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1175/ProcesaApraksts

Civilstvoka aktu reistru ierakstu laboana, papildinana, anulana un atjaunoana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1176/ProcesaApraksts

Dzimanas fakta reistrcija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1177/ProcesaApraksts

Paternittes atzana vai dzimanas reistra ieraksta papildinana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitti

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1178/ProcesaApraksts

Baznc noslgto laulbu reistrcija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1180/CitaInformacija


Laulbas reistrcija


https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1183/ProcesaApraksts


Miranas fakta reistrcija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1187/ProcesaApraksts

Izziu izsniegana no civilstvoka aktu reistriem

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1189/ProcesaApraksts

Dzimanas reistra papildinana adopcijas gadjum un jauna satura dzimanas apliecbas izsniegana

Vrda, uzvrda un tautbas ieraksta maia

Laulbas jubilejas ceremonijas organizana

   Miruo apbedana  

https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Maja-unvide/apbedisana

 PLNOANAS UN ATTSTBAS NODAA

Zemes ierkotja

Atteikums no pirmpirkuma tiesbm

Strenu novada pavaldbai piedero un piekrto nekustam pauma (zemes) iznomana

Adreses pieirana

Informcijas izsniegana no teritorijas plnojuma grafisks daas un teritorijas izmantoanas un apbves noteikumiem

Izzia par zemes gabala plnoto izmantoanu atbilstoi teritorijas plnojumam

Nekustam pauma lietoanas mra noteikana

Zemes iercbas projekta izstrde

   Darjumi ar lauksaimniecbas zemi

 Iesniegums fiz.pers.

Iesniegums jurid. pers. 

 

Teritorijas plnojuma sabiedrisk apsprieana

   Iesniegums koku ciranai rpus mea  Iesniegums  

TRISMA PAKALPOJUMI

TIC speciliste

Trisma informcijas sniegana

PAVALDBAS POLICIJA

PP prieknieks

Sabiedrisks krtbas un iedzvotju drobas nodroinana

 

Iesniegums

IPAUMA APSAIMNIEKOANAS UN TEHNISK NODROINJUMA NODAA

Bvprojektu tehnisko noteikumu, pao noteikumu un pieslgans tehnisko prasbu izsniegana

Ataujas izsniegana vai atteikums par apkures veida maiu telpm

Ataujas izsniegana vai atteikums par loklo siltuma avotu izbvi, rekonstrukciju, renovciju vai likvidciju un par apkures veida maiu km un bvm

Informcijas un konsultciju sniegana par komunlo pakalpojumu nodroinanu, uzskaiti un apmaksas krtbu

rpus mea augou koku ciranas ataujas saemana

Dzvojams telpas res lguma noslgana

Dzvojamo telpu maia

Neatliekam paldzba stihisks nelaimes vai avrijas gadjum, ja dzvojam telpa ir gjusi boj

Paldzba dzvoka jautjumu risinan brniem breiem

Paldzba dzvoka jautjumu risinan maznodrointm personm, kuras pc soda izcieanas atbrvotas no ieslodzjuma vietas

Paldzba dzvoka jautjumu risinan maznodrointm personm, kuru apgdb ir nepilngadgs brns

Izzias par imenes kapavietu izsniegana

Kapavietas (vienvietgas, divvietgas, trsvietgas vai etrvietgas) pieirana miru apbedanai atvrtajs kapsts Strenu novad

Kapavietas ierdana, uzmrana, nosprauana dab kapa rakanai Strenu novad

Ataujas izsniegana rakanas darbiem Strenu novada teritorij

SOCILAIS DIENESTS

SD vadtja

 Uzzias un konsultcijas Socilaj dienest

  Izzia par iztikas minimuma izsnieganu

Iesniegums

  Izzia par trcgo statusa pieiranu

Iesniegums

  Izzias par atbrvojumu no pacienta ldzmaksjuma, par zlm un medicnas precm

Iesniegums

  Pamatpabalsts garantt miniml ienkuma lmea nodroinanai

Iesniegums

  Dzvoka pabalsts

Iesniegums

  dinanas pabalsts

Iesniegums

  Pabalsts brnu dinanai pirmsskolas izgltbas iestds un pabalsts pirmsskolas izgltbas iestdes pakalpojumu apmaksai

Iesniegums

  Pabalsts rkrtas situcij

Iesniegums

 Vienreizjais pabalsts jaundzimu pamatvajadzbu apmierinanai

Iesniegums

  Aprpes mjs pabalsts

Iesniegums

Pabalsts socilo garantiju nodroinanai pilngadbu sasnieguajiem breiem un bez vecku gdbas palikuajiem brniem, kuriem rpusimenes aprpe ir beigusies

Iesniegums

Socils rehabilitcijas pakalpojums socils rehabilitcijas institcij

Iesniegums

Ilgstos socils aprpes un socils rehabilitcijas institcijas pakalpojums

Iesniegums

 

 

BRITIESA

Britiesas pr-tja

 rpusimenes aprpe - auduimene

Iesniegums 

 rpusimenes aprpe (aizbildnba)

 Iesniegums

 Brna aprpes tiesbu atemana un atjaunoana, prasbas sniegana ties brna aizgdbas tiesbu atemanai veckiem

 Iesniegums

 Mantisko intereu aizsardzba

 Iesniegums

 Vecku aprp esoa brna nodoana citu personu aprp Latvij

 iesniegums

 Adopcija

 Iesniegums