Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Kontakti

STRENČU NOVADA DOME

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV 4730

KONTAKTTĀLRUŅI

AMATS 

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

Domes priekšsēdētājs

Jānis Pētersons

64715611

29420536

janis.petersons@strencunovads.lv

Izpilddirektore

Vita Vīksna

64715616

vita.viksna@strencunovads.lv

Vecākā lietvede

Linda Viduce

 64715610

lietvediba@strencunovads.lv

Personāla vadības

speciāliste

Ināra Ēķe

64731621

personals@strencunovads.lv

 Strenču novada dome Faksa Nr.  64715619 dome@strencunovads.lv

Izglītības speciāliste 

Liene Krūmiņa

64715640

liene.krumina@strencunovads.lv

Kancelejas vadītāja

Dace Janīte

64715614

dace.janite@strencunovads.lv

Jurists

Viola Lāce

64715615

viola.lace@strencunovads.lv

Jurista palīgs Diana Šalgūna  

jurista.paligs@strencunovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ginta Gailīte

64715660

ginta.gailite@strencunovads.lv

Darba inspektors

Aivars Mateuss

26373684

aivars.mateuss@strencunovads.lv

Datortīklu administrators

Andrejs Stirna

26016679

andrejs.stirna@strencunovads.lv

Veselības veicināšanas darba koordinatore

Baiba Kondriča

baiba.kondrica@strencunovads.lv

Valsts un pašvaldības vienotā Klientu apkalpošanas centra speciāliste Simona Kalniņa  66954852

strenci@pakalpojumucentrs.lv

KAC@strencunovads.lv

Grāmatvedības un finanšu nodaļa 

Vadītāja

Vineta Zandere

64715618

vineta.zandere@strencunovads.lv

gramatvediba@strencunovads.lv

Vadītājas vietniece - Ekonomiste

Solvita Raga 

64715613

ekonomists@strencunovads.lv

Grāmatvede

Mudīte Gustava

64715612

mudite.gustava@strencunovads.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators

Kārlis Kārkliņš

26114866

karlis.karklins@strencunovads.lv

Plānošanas un attīstības nodaļa

 Vadītāja  Iveta Ence

 

 64715624  iveta.ence@strencunovads.lv
Tūrisma speciāliste - starptautisko projektu vadītāja    64715667

tic@strencunovads.lv

 Projektu vadītāja

 

 Zaiga Auniņa

 

 64715657

zaiga.aunina@strencunovads.lv

 Iepirkumu speciāliste  Ilze Bičevska  64715664 ilze.bicevska@strencunovads.lv

iepirkumi@strencunovads.lv

 Zemes ierīkotāja  Alīna Ločmele  64715622 alina.locmele@strencunovads.lv
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa

Vadītājs

Ilmārs Strauts

64715621

26372979

ilmars.strauts@strencunovads.lv

Vadītāja vietniece

Inese Kārkliņa

64715623

29129911

inese.karklina@strencunovads.lv

Komunālinženieris Vladimirs Jevsejevs

64715642

28625807

vladimirs.jevsejevs@strencunovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Inese Zvirbule

64715620

inese.zvirbule@strencunovads.lv

dzimtsaraksti@strencunovads.lv

Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Mobilais tālrunis 

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

 

Ina Neimane

64715632 

26318020

ina.neimane@strencunovads.lv

barintiesa@strencunovads.lv

 Priekšsēdētājas vietniece  Mairita Kezika  26318020

mairita.kezika@strencunovads.lv

 Sekretāre  Anita Auniņa  64715632 anita.aunina@strencunovads.lv

Sociālais dienests

Vadītāja

 Inguna Ozola

 64715617

socialais.dienests@strencunovads.lv

Strenču pilsētas sociālā darbiniece

Amanda Vilkaste

64715626

26171122 

 amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Sociālās palīdzības organizators Sedas pilsētā  Iveta Puzule

 26171133

sd.organizators@strencunovads.lv

Jērcēnu pagasta sociālā darbiniece

Amanda Vilkaste 64715626 26171122 amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Plāņu pagasta sociālā darbiniece un sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Strenču novadā

Ina Timermane

26171133 

sd.gimene@strencunovads.lv

Atbalsta centrs “Liepugatves”

Līvija Pinzule

64715653

livija.pinzule@strencunovads.lv

Atbalsta centrs “Saulstariņš”

 Amanda Vilkaste

64715626 26171122 amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Plāņu feldšerpunkts

Dzintra Stomere

64715656

Jērcēnu pagasta veselības punkts

Līga Svarinska

64729528

Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centrs

Direktore

Dace Šaldere 26514124

sarc.seda@redcross.lv

LSK Valkas komiteja Gaļina Sokolova 29194340

Pašvaldības policija

Vecākā inspektore

Eva Ločmele

26347666

policija@strencunovads.lv

Strenču novada vidusskola

vidusskola@strencunovads.lv

Direktore

Dace Gaigala

64715635

dace.gaigala@strencunovads.lv

Dežurants

64715634

Lietvede/Fax

Laila Pāvuliņa

64715636

laila.pavulina@strencunovads.lv

Direktora vietniece

Baiba Paleja

baiba.paleja@strencunovads.lv

Sedas filiāles vadītāja

Sekretāre 

Svetlana Zaharova

Gunta Ungure 

 64715644

64715643

svetlana.zaharova@strencunovads.lv

Strenču Mūzikas skola

Ralda Ziemule

64715629

6471566

muzikas.skola@strencunovads.lv

Strenču novada PII

“Minkāns “ Strenčos

 64715628

pii.minkans@strencunovads.lv

 Vadītāja  Sandra Āķere  64715662  sandra.akere@strencunovads.lv

“Dzērvīte” Sedā

64715645

 

Strenču novada Kultūras centrs

 

       

 

Kultūras centra vadītāja

 Liene Krūmiņa

 64715670

kulturas.centrs@strencunovads.lv

Kultūras centra vadītāja vietniece

 Sarmīte Caune

 64715630

 25422684

 sarmite.caune@strencunovads.lv

Kultūras pasākumu organizatore Sedā

 Arta Šomase

 28323986

arta.somase@strencunovads.lv

Kultūras pasākumu organizatore Jērcēnu pagastā

  Ginta Gailīte

 26312250

ginta.gailite@strencunovads.lv

 Plāņu tautas nams

 

 64715659

 

 Novada mākslinieki

Annija Ence

Sanita Ļeļeva 

 

makslinieks@strencunovads.lv

 Kultūras centrs /mob.t./

 

  25422684

 

Strenču pilsētas bibliotēka

 Bibliotēkas vadītāja  Sarmīte Kosmane

64715633

biblioteka@strencunovads.lv
 Bibliotekāre  Antra Else  64715631  

Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs

Ilvija Ķimse

64715652

ilvija.kimse@strencunovads.lv

Plāņu pagasta bibliotēka

Daina Rezgale

64715654

daina.rezgale@strencunovads.lv

Jaunklidža bibliotēka

Līga Rābante

64715658

liga.rabante@strencunovads.lv

Sedas pilsētas bibliotēka

Viktoriia Briunina

64715646

sedasbibl@strencunovads.lv

Strenču pilsētas pārvalde

Lietvede

Faksa nr.

Inese Zvirbule

64715620

64715627

inese.zvirbule@strencunovads.lv

Kasiere

Līvija Feldmane

64715625

Sedas pilsētas pārvalde

Pārvaldnieks, Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks Aleksejs Jefimovs

64715666

seda@strencunovads.lv

Faksa nr.

64715639

Grāmatvede - kasiere

Vineta Luzika

64715641

Jērcēnu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

Kārlis Kārkliņš

64715650

26114866

karlis.karklins@strencunovads.lv

Grāmatvede -Kasiere

64715651

Faksa nr.

64715651

Plāņu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja, Lietvede/kasiere - grāmatvede

Gunita Kainaize

64715655

gunita.kainaize@strencunovads.lv

Faksa nr.

64715655