Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Strenu novada Kultras centrs

STRENU NOVADA KULTRAS CENTRS

Bazncas iela 2, Streni, Strenu novads, LV- 4730,  tlrunis: 64715630  

Dibinanas gads: 2010

Vadtja Liene Krmia, e-pasts: kulturas.centrs@strencunovads.lv

Vadtjas vietniece Sarmte Caune, mob.t.: 25422684, e-pasts: sarmite.caune@strencunovads.lv

Kultras darba organizatore Ginta Gailte, mob. t.: 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

Kultras darba organizatore Arta omase, mob. t. 28323986, e-pasts: arta.somase@strencunovads.lv

 

STRENU NOVADA AMATIERMKSLAS KOLEKTVU DARBBAS FINANSANAS KRTBA

KULTRAS CENTRA NOLIKUMS

Vsture: Strenu kultras nams savu darbbu scis 1956. gad uz vilnas prstrdes fabrikas drupm uzceltaj k. Pirms vilnas prstrdes fabrikas ir bijis zirgu stallis.

Misija: Kultras nams ir savas pilstas sabiedrisks rosbas, kultrapgaismbas, tradicionlo kultras noriu, kultras un mkslas vrtbu uzturanas un piedvjuma, k ar atptas vieta msu pilst.

 Strenu kultras nam darbojas kolektvi:

 • Senioru dmu deju kopa Madaras vadtja enija Daudziete, mob. t. 26229318
 • Vidjs paaudzes deju kopa Tne vadtja Ineta Lezdia, mob.t. 26791950
 • Jauktais koris Rtu puse dirients Imants Tos, mob. t. 29175804, kormeistare Inga ukure, mob. t. 29487123
 • Strenu ptju orestris dirients Jnis Jansons, mob. t.29820498
 • J. Ziemenieka Strenu Tautas tetris un tetra studija reisors Andris Liepi, mob.t. 26307552;
 • Brnu deju kolektvs - vadtja Ineta Lezdia, mob. t. 26791950;
 • Voklais ansamblis "Melodi`a" - vadtja Lelde Poruka, mob. t. 22045019 

   

  PLU TAUTAS NAMS

     "Muia", Plu pagasts, Strenu novads, LV - 4727, tlr.64715659

     Plu tautas nam darbojas kolektvi:

     Jauktais voklais ansamblis "Vijums"  - vadtja Jeena Traudkalne

     Lnijdeju kolektvs "Meln kafija" - vadtja Ineta Strauja 

      

  JRCNU TAUTAS NAMS

  Jrcnmuia, Jaunjrcni , Strenu novads, LV - 4715

  Vsture: Ir zinms, ka 1877. gad bvtaj skolas nam, kas bija lepnkais nams pagast un apkrtn, ir bijusi ar izrkojumu zle. Ar Jaunjrcnu un Vecjrcnu muis bijuas greznas zles ar skatuvm. Kluba iestde sk darboties 1945.gad. 

  Jrcnu tautas nam darbojas :

  Folkloras kopa "Mebele", vadtja Arta omase, mob.t. 28323986, mksliniecisk vadtja Ulla Grnberga, mob. t. 29323540

   

  SEDAS PILSTAS KULTRAS NAMS

  Parka iela 21, Seda, Strenu novads, LV 4728

     Sedas kultras nam darbojas kolektvi:

    Krievu tautas ansamblis "Sudruka", vadtja Jeena Traudkalne, mob. t. 29694567

    Austrumu deju grupa "Arbija", Vadtja Valentna Zinkvia, mob. t. 20071461