Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Teritorijas plānojums

21.11. 2011.

 

Izraksts no Strenču novada domes sēdes protokola Nr. 16

2011. g. 16. 11.

20

Par Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam

apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 17/2011„ Strenču novada teritorijas plānojuma

2012.-2023.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

J.Zvejnieks


Saskaņā ar attīstības komitejas 08.11.2011. sēdes lēmumu, kur izskatīts attīstības un plānošanas departamenta speciālistes Alīnas Ločmeles priekšlikums par novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu un Strenču novada saistošo noteikumu Nr. 17/2011 „Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

Izskatīts Vidzemes plānošanas reģiona atzinums par Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam un projekta izstrādes vadītājas Ineses Pivares paskaidrojumi.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 22.05.2002. likuma “Teritorijas plānošanas likums” 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu,

Strenču novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm par

(J. Pētersons, A.Leitis, J. Zvejnieks, I. Vītiņš, J.Ence, J.Ķirsis, J.Jeremejeva, J.Dukurs, I.Ķimse),

pret nav, atturas nav,

nolemj:

 1. Apstiprināt Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam.

 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2011 „Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (pielikumā saistošie noteikumi).

 3. Pēc lēmuma pieņemšanas publicēt to laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, norādot, ka ar apstiprināto Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam var iepazīties Strenču novada pašvaldībā Rīgas ielā 7, Strenčos, kā arī elektroniskā veidā interneta portālā www.strencunovads.lv.

 4. Ar Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam spēkā stāšanos, zaudē spēku Strenču novada teritorijas plānojums, kas apstiprināts 16.09.2009. kā Strenču novada saistošie noteikumi Nr. 7 „Par teritorijas plānojumiem”.

 5. Strenču novada teritorijas plānojums 2012-2023. Gadam stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


 

24.01.2012.

Strenču novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam

 

I Teksta daļa

   1. Paskaidrojuma raksts

   2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

     1.sējums

      2. sējums

   3.Vides pārskats

   4. Pārskats par teritoriālā plānojuma izstrādi

      1. sējums

      2. sējums

  

II Grafiskā daļa
        Plānotā (atļautā) izmantošana

  Shēmas

        
        

 

03.10.2011.

Paziņojums par Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam galīgo redakciju

 lasīt šeit

 

22.02.2011.

 Paziņojums par Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu lasīt šeit

 

12.04.2010.

Paziņojums par Strenču novada teritorijas plānojuma izstrādi

 

Strenču novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam (turpmāk tekstā Plānojums) izstrāde uzsākta saskaņā ar Strenču novada domes 16.09.2009. lēmumu ( protokols Nr.9; 20.§), atbilstoši 19.10.2004. Ministru kabineta (turpmāk MK) noteikumiem Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" un tiek turpināta saskaņā ar 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi. Izstrādes vadītāja Alīna Ločmele. 

Teritorijas plānojuma izstrādes grafiks:

 1. Plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata (novērtējuma) sagatavošana un teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata nodošana sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai - 2011.g.februāris. Apspriešanas laikā paredzēt tikšanos ar iedzīvotājiem un apmeklētāju pieņemšanu.
 2. Lēmuma pieņemšana par Plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu vai pilnveidošanu - 2011.gada aprīlis.
 3. Plānojuma galīgās redakcijas projekta sagatavošana - 2011.gada maijs un nodošanu sabiedriskai apspriešanai, ja nepieciešams. Apspriešanas laikā paredzēt tikšanos ar iedzīvotājiem un apmeklētāju pieņemšanu.
 4. Vides pārskata iesniegšana atzinuma saņemšanai Vides pārraudzības Valsts birojā -2011. maijs.
 5. Plānojuma redakcijas un Vides pārskata (novērtējuma), institūciju atzinumu un sabiedriskās apspriešanas materiālu iesniegšana izskatīšanai Strenču novada domē lēmuma pieņemšanai - 2011.maijs.
 6. Plānojuma redakcijas nodošana Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai - 2011.gada jūnijs.
 7. Lēmuma pieņemšana par Strenču novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Strenču novada pašvaldības Saistošo noteikumu izdošana - 2011.gada septembris.

 

20.09.2009.

   Strenču novada dome informē, ka saskaņā ar Strenču novada domes 2009. gada 16. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9; 19.§ ) "Par novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu” nolemts:
1. Apstiprināt Strenču novada saistošos noteikumus Nr 7 ”Par teritorijas plānojumiem”, kas sastāv no:
1.1. Strenču novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Jērcēnu pagasta padomes
1.1.1. 2005.gada 8. septembra   Jērcēnu pagasta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 ”Jērcēnu pagasta teritorijas plānojums”,
1.1.2. 2009. gada 16.jūnija Jērcēnu pagasta saistošajiem noteikumiem Nr.6 „ Jērcēnu pagasta teritorijas plānojuma 2009. gada grozījumu grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;
1.2. Strenču novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Plāņu pagasta padomes 2006. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.6 ”Plāņu pagasta teritorijas plānojums”;
1.3. Strenču novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Strenču pilsētas domes 2006.gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 ”Strenču pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;
1.4. Strenču novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Sedas pilsētas domes 2009. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Sedas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumi”.
2. Ar Strenču novada saistošajiem noteikumiem ikviena fiziska un juridiska
persona var iepazīties Strenču pilsētas pārvaldes ēkā ( Rīgas 7 , Strenčos , Strenču novadā ), darba dienās no plkst. 9.00 .līdz plkst. 16.00.