Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Attīstības programma

24. 04.2015.

Attīstības programmas 2013. - 2020. gadam Rīcības un investīciju plāns (aktualizēts 15.04.2015.) lasīt šeit  

23.05.2012.

UZZINI VAIRĀK PAR JAUNO STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU! lasīt šeit

18.05.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. GADAM AR ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020.GADAM GALA REDAKCIJA

Esošā situācija lasīt šeit

Stratēģiskā daļa lasīt šeit

Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību lasīt šeit

18.05.2012.

APSTIPRINĀTA STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA lasīt šeit

18.05.2012.

STRENČU NOVADA DOMES LĒMUMS "Par Strenču novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam gala redakcijas apstiprināšanu" lasīt šeit

19.04.2012.

PAZIŅOJUMS PAR STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS NODOŠANU VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONAM lasīt šeit

19.04.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PĀRSKATS lasīt šeit

22.03.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS - ATTĪSTĪBAS IDEJU TALKAS KOPSAVILKUMS lasīt šeit

09.03.2012.

KOPĀ RADA IDEJAS STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAI lasīt šeit

07.03.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM AR ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020.GADAM

KOPSAVILKUMS (latviešu valodā)

KOPSAVILKUMS (krievu valodā)

 

 02.03.2012.

Paziņojums par Strenču novada attīstības programmas 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Saskaņā ar Strenču novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumu Nr.14.§. (sēdes protokols Nr.4.), Strenču novada dome paziņo par Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 16.martam.

Attīstības programmas pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme  “ideju talka” par novada attīstības prioritātēm un īstenojamajiem projektiem
notiks šā gada 7. martā, plkst. 17.30. Strenču novada vidusskolā,
Rīgas ielā 13, Strenčos.

Strenču novada attīstības programma ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments Strenču novadam, kas ietvers attīstības prioritātes tuvākajiem septiņiem gadiem. Attīstības programmas izstrādes mērķis ir sekmēt Strenču novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētu, gan lauku teritorijās.

Vīzija 2020.gadam: Strenču novads 2020. gadā ir izcili sasniedzama, komfortabla, ģimenei draudzīga un pieejama dzīves un darba vieta ar uzņēmumiem, kas vērsti uz dabas kapitāla gudru izmantošanu un augstākās kvalitātes garīgās veselības aprūpi un sekmēšanu.
Stratēģiskie mērķi 2014.-2020.gadam:
1) Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta;
2) Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība;
3)  Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs.

Interesenti ir aicināti iepazīties ar attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem līdz 16.03.2012.:
• Strenču novada domes mājas lapas
www.strencunovads.lv sadaļā: Attīstības programma
http://www.strencunovads.lv/attistibas-programma;
• Strenču novada domē - Tūrisma informācijas centra telpās: Rīgas ielā 7, Strenčos, darbdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
• Plāņu pagasta pārvaldē: Skolas iela 2, Plāņu pagasts, darbdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00.
• Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā: Saieta nams, Jaunklidzis, darbdienās no plkst. 9.30 līdz plkst.17.30.
• Sedas pilsētas pārvaldē: Skolas laukums 1, Seda, Seda, darbdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00.
• Jērcēnu pagasta bibliotēkā - informācijas centrā: “Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts, bibliotēkas darba laikā.
• Strenču pilsētas bibliotēkā: Rīgas iela 3, Strenči, bibliotēkas darba laikā.
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Strenču novada attīstības programmas 1.redakciju, izmantojot ANKETU (latviešu vai krievu valodā), kas pieejama iepriekš minētajās vietās un interneta vietnē:
http://visidati.lv/aptauja/640988097/, aicinām iesniegt līdz 16.03.2012.:
• Strenču novada domē, Tūrisma informācijas centra telpās Rīgas ielā 7, Strenči, darbdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
• pa pastu uz adresi: Strenču novada dome, Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, LV-4730;
• elektroniski: uz e-pastu
liga.cukure@strencunovads.lv.
Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju, uzņēmēju, organizāciju pārstāvjus un jebkuru interesentu aktīvi iesaistīties novada attīstības plānošanā un sniegt savas idejas un priekšlikumus par novada turpmākās attīstības virzieniem attīstības programmas pirmās redakcijas pilnveidošanai!

PRIEKŠLIKUMU ANKETA

АНКЕТА О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Informācijai:
Strenču novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/086 ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00.

Papildus informācija pa tālr.: 64715667, e-pasts: liga.cukure@strencunovads.lv
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste Līga Čukure

16.02.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM AR ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020.GADAM PIRMĀ REDAKCIJA:

ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

STRATĒĢISKĀ DAĻA UN RĪCĪBAS PLĀNS                               

INVESTĪCIJU PLĀNS

KOPSAVILKUMS - PREZENTĀCIJA


16.02.2012.

PAZIŅOJUMS PAR STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 1. REDAKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI lasīt šeit

08.02.2012.

IZSTRĀDĀTA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PIRMĀ REDAKCIJA lasīt šeit

30.11. 2011.

 KOPĪGI PLĀNO STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBU lasīt šeit

08.08.2011.

STRENČU NOVADS - SAKOPTA, ZAĻA UN DROŠA TERITORIJA AR AUGSTU DZĪVES LĪMENI lasīt šeit

08.06.2011.

SABIEDRISKĀS DOMAS IZPĒTE NOVADA TURPMĀKĀS ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM lasīt šeit

23.05.2011.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Cienījamie Strenču novada iedzīvotāji!

AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2020.GADAM IZSTRĀDĒ UN ATBILDĒT UZ APTAUJAS JAUTĀJUMIEM PAR TURPMĀKAJIEM NOVADA ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM!

Aptauju var ātri un ērti aizpildīt elektroniski, izmantojot sekojošu saiti:

www.visidati.lv/aptauja/541425288/ (Anketas latviešu versija)


Anketa tiks izplatīta arī drukātā veidā, sūtot to kopā ar laikraksta "Mūsu novada vēstis" 2011.g. jūnija numuru.

PIEDALIES ARĪ TU, PLĀNOSIM UN ĪSTENOSIM MŪSU NĀKOTNI KOPĀ!

 Уважаемые жители Стренчского края!

 ПРИГЛАШАЕМ ВАС УЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СТРЕНЧСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2013-2020 ГГ. И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ О ДАЛЬНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ КРАЯ!

 Анкету  можно быстро и удобно заполнить в электронном виде, используя следующую ссылку:

 www.visidati.lv/aptauja/543275968/   (Русская версия анкеты)

 Анкета будет распространяться также в печатном виде, как приложение к июньскому номеры газеты "Mūsu novada vēstis".

 УЧАСТВУЙТЕ! СПЛАНИРУЕМ И РЕАЛИЗУЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

01.03.2011.

PAZIŅOJUMS PAR STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.- 2019. GADAM AR PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020. GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU   lasīt šeit

DOMES LĒMUMS lasīt šeit

10.01.2011.

STRENČU NOVADAM IZSTRĀDĀS JAUNU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU lasīt šeit