Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Attstbas plnoana

aj sada iespjams iepazties ar Strenu novada attstbas plnoanas dokumentiem un to iztrdes procesu:

  • llgtspjgas attstbas stratija ldz 2030. gadam;
  • Attstbas programma 2013. - 2019. gadam ar perspektvu ldz 2020. gadam;
  • Attstbas programmas 2013. - 2020. gadam Rcbas un investciju plns (aktualizts 15.04.2015.); 
  • Teritorijas plnojums 2012. - 2023. gadam;
  • Investciju plns 2016.- 2018. gadam /aktualizts 17.02.2016./