Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba

ENG | LV |


 
 

Aktualittes novad

   

ATTSTBA STRENU AUTOSERVIS
01.02.2017


 

SIA RIX AUTO, Strenos sama apstiprinjumu no Lauku atbalsta dienesta LEADER projekta Pamatldzeku iegde autoservisa attstbai realizcijai. Projektu apstiprinanai  virzja biedrba Lauku partnerba ZIEMEGAUJA.  Projekta mris paplaint esoo pakalpojumu klstu, piedvjot jaunu pakalpojumu un uzlabot esoos, k rezultt tiks veicinta uzmuma attstba un uzturana ilgtermi, paaugstinot uzmuma konkurtspju.

SIA RIX AUTO Strenos, Valkas iel 1-1A, turpina sniegt autoservisa pakalpojumus, papildus piedvjot  metinanas pakalpojumus.

Projekta kopjais finansjums ir 3195,29 eiro, tai skait Eiropas Lauksaimniecbas fonda lauku attstbai (ELFLA) finansjums ir 2236.69 jeb 70%, SIA RIX AUTO ldzfinansjums 958,60 eiro jeb 30% no kopj finansjuma. 

___________________________________________________________________________

 Eiropas Lauksaimniecbas fonds lauku attstbai. Vairk informcijas par Eiropas Lauksaimniecbas fondu lauku attstbai pieejams Eiropas Komisijas tmeka vietn: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm
 
      Atpaka