Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Strenču novada domes sēde - 22. novembrī
20.11.2017
Darba kārtība:
1.     Par Strenču novada domes pastāvīgo komisiju sastāvu apstiprināšanu.
2.     Par valsts autoceļu Strenču novada Jērcēnu pagastā. 
3.      Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušai personai. 
4.      Par bezcerīga debitora parāda norakstīšanu.
5.      Par Strenču novada Starpinstitucionālās sadarbības grupas izveidošanu un sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu. 
6.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu R.D.
7.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu N.Z.
8.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu D.F.
9.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu Ļ.D.
10.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu L.J.
11.      Par dzīvojamās platības maiņu.
12.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
13.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
14.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.
15.      Par adrešu datu precizēšanu un maiņu Strenču pilsētā.
16.      Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību piekritību Strenču novada pašvaldībai.
17.      Par zemes gabala platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai Avotu ielā 18, Strenčos.
18.      Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 3106 Avotu ielā 18, Strenčos sadalīšanu.
 
      Atpakaļ