Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 20. NOVEMBRĪ
19.11.2013


 Darba kārtība
ZIŅO:J.Pētersons
1. Par licences izsniegšanu interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai SIA „Lattelecom”.
2. Par finansiālu palīdzību fondam „Sibīrijas bērni”.
3. Par grozījumiem Privatizācijas un izsoles komisijas nolikumā.
4. Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
5. Par Zemes komisijas sastāva apstiprināšanu.
6. Par Ārpus meža koku ciršanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
7. Par sadarbību Strenču pilsētas bibliotēku darbības nodrošināšanā ar Valkas novada Centrālo bibliotēku.
8. Par izmaiņām Strenču novada pašvaldības amatu vienību sarakstā.
9. Par autoruzraudzības veikšanu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps” Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/128/110”.
10. Par flīģeļa iegādi Strenču novada Kultūras centram.
11. Par komandējuma-dienas naudas samaksu pašdarbības kolektīvu vadītājiem par darba pienākumu veikšanu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku laikā.
12. Par pašvaldības transportlīdzekļa aprīkošanu ar GPS autoparka vadības sistēmu.
13. Par vidi degradējošu būvju Valkas iela 4B, Strenčos, kadastra Nr.9417-001-1704-002 un Nr.9417-001-1704-003 nojaukšanu.
14. Saistošie noteikumi Nr.22/2013 „Par Strenču novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu”.
ZIŅO:A.Leitis
15. Par dzīvojamās platības maiņu L. J.
16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu A. C.
17. Par dzīvojamās platības piešķiršanu L. M.
18. Par dzīvojamās platības piešķiršanu J. B.
19. Par S. B. un viņas dēlu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
20. Par K. K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
21. Par R. K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
22. Par R. K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
23. Par E. L. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
24. Par I. I. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
25. Par A. T. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
26. Par R. D. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
27. Par J. K. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0008 nosaukuma maiņu.
29. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
30. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
31. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
32. Par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 9417-001-0040 ierakstīšanu zemesgrāmatā.
33. Par nekustamā īpašuma „BRENDES” Jērcēnu pagastā sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Kancelejas vadītāja S.Biša
 
      Atpakaļ