Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 19. NOVEMBRĪ
14.11.2014


Darba kārtība

ZIŅO:J.Pētersons

 1. „Par Strenču novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020.gadam daļas – Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu”.  

ZIŅO:V.Zandere

 1. Saistošie noteikumi Nr.7/2014 Par grozījumiem Strenču novada domes 20.08.2014. saistošajos noteikumos Nr.5/2014 „Par Strenču novada domes 2014.gada pamatbudžetu”.

 2. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

 3. Par nepabeigtās celtniecības pamatlīdzekļu norakstīšanu.

 4. Par finansiālu palīdzību fondam „Sibīrijas bērni”.  

 5. Par Strenču novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu

 6. Saistošie noteikumi Nr.8/2014 „Strenču novada pašvaldības nolikums”.

 7. Par īres un komunālo maksājuma parāda piedziņas procesa uzsākšanas kritēriju noteikšanu.

 8. Par ceļazīmju izvietošanas saskaņošanu.

 9. Par pašvaldībai piederošās būves nojaukšanu.

 10. Par nekustamā īpašuma-izīrēta dzīvokļa Tirgus ielā 5-26, Sedā, atsavināšanu.

 11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu apgaismojumu ierīkošanai.

ZIŅO: G.Jukāms

 1. Par Strenču novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas

komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.

 1. Par Bērnu tiesību aizsardzības programmas Strenču novada administratīvajai teritorijai apstiprināšanu.

ZIŅO:D.Gaigala

 1. Par Strenču novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Leitis

 1. Par dzīvojamās platības piešķiršanu V.I.

 2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu L.K.

 3. Par dzīvojamās platības maiņu.

 4. Par dzīvojamās platības maiņu.

 5. Par atcēlēja līguma noslēgšanu.

 6. Par īres līguma izbeigšanu ar S.S.

 7. Par telpu nomu.

ZIŅ0:A.Ločmele

 1. Par zemes reformas pabeigšanu Strenču novada, SEDAS pilsētā.

 2. Par zemes reformas pabeigšanu Strenču novada, STRENČU pilsētā.

 3. Par īpašuma „PULLES”, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, zemes ierīcības projekta.

 4. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu SIA Tele2 objektam Sedas pilsētā.

 5. Par zemes gabalu nomu Sedā.

 6. Par zemes nomu Sedas pilsētā.

 7. Par zemes nomu Sedas pilsētā.

 8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9476 007 0071, Gaujas iela 8, Plāņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 9. Par ēku ( būvju) īpašuma „Gaujas iela 8” Plāņu pagastā izveidošanu.

 10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.


Kancelejas vadītāja S.Biša
 
      Atpakaļ