Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 19. DECEMBRĪ
17.12.2012


Darba kārtība
ZIŅO: J.Pētersons
1. Saistošie noteikumi Nr.14/2012 Par grozījumiem 2012.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.10/2012 „Par 2012.gada pamatbudžetu”.
2. Saistošie noteikumi Nr.15/2012 Par grozījumiem 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par Strenču novada domes 2012.gada speciālo budžetu”.
3. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
4. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Sedas pilsētā.
5. Par siltummezglu apkalpošanu Sedas pilsētā.
6. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
7. Par realizācijas sākumcenas apstiprināšanu norakstītai ugunsdzēsēju automašīnai.
8. Par pašvaldībai piederošās automašīnas Volvo FL612 atsavināšanu.
9. Saistošie noteikumi Nr.16/2012 „Noteikumi par Strenču novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšana.
10. Par telpu iznomāšanu SIA „Līze K” ārstniecības pakalpojumu sniegšanai.
11. Par izmaiņām Strenču novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma sarakstā
12. Par izmaiņām Strenču novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu vienību atalgojuma sarakstā.
13. Par nolikuma „Dokumentu aprites kārtība Strenču novadā” apstiprināšanu.
14. Par žurnāla „Logs” abonēšanu.
15. Par daudzdzīvokļu māju Miera iela 1, Miera iela 2, Miera iela 3, Parka iela 24, Sporta iela 1a, Sporta iela 2, Tirgus iela 5, Uzvaras iela 1, Uzvaras iela 3, Uzvaras iela 9, Uzvaras iela 11, Zaļā iela 7, Zaļā iela 8, Zaļā iela 9, Seda, pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Jumis SP”.
16. Par daudzdzīvokļu māju Miera iela 5, Miera iela 6, Miera iela 7, Miera iela 8, Zaļā iela 10, Seda, pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesību nodošanu konkursa kārtībā.
17.  Par daudzdzīvokļu māju Ugunsdzēsēju iela 9, Ugunsdzēsēju iela 10, Miera iela 15, Valkas iela 19, Gaidu iela 10, Strenči, pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesību nodošanu konkursa kārtībā.
ZIŅO: G.Jukāms
18. Par ārpusģimenes aprūpes daļēju atgūšanu no N.C.
19. Par ārpusģimenes aprūpes daļēju atgūšanu no I.R.
20. Saistošie noteikumi Nr.13/2012 Par grozījumiem 2012.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un Sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā”.
ZIŅO: A.Leitis
21. Par dzīvojamās platības piešķiršanu R. L.
22. Par dzīvojamās platības piešķiršanu A. G.
23. Par dzīvojamās platības piešķiršanu G. A.
24. Par koku zāģēšanu Slimnīcas iela 4, Strenči.
25. Par koku zāģēšanu Miera iela 1, Strenči.
26. Par koku zāģēšanu Beverīnas iela 1A, Strenči.
27. Par koku zāģēšanu Valkas iela 19, Strenči.
28. Saistošie noteikumi 12/20120 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Strenču novadā”.
ZIŅO: J.Zvejnieks
29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0104 un 9462 004 0065 nosaukuma maiņu.
30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 001 0242 nosaukuma maiņu.
31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 001 0042 nosaukuma maiņu.
32. Par nekustamā īpašuma “Mierkalni” Jērcēnu pagasts, Strenču novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 004 0026 sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
33. Par īpašuma “Zuntes”, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
34. Par īpašuma “Dzērvītes”, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
35. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9476 002 0014 Plāņu pagastā.
36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417-001-1701 ierakstīšanu zemesgrāmatā.
37. Par nekustamā īpašuma “Stallēni 2” Jērcēnu pagasts, Strenču novads, 1. zemes vienības sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
38. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
39. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

Kancelejas vadītāja S.Biša
 
      Atpakaļ