Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 16. DECEMBRĪ
14.12.2013


Darba kārtība
ZIŅO: J.Pētersons
1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma „Stabiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Administratīvās  komisijas nolikumā.
4. Par Strenču novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
5. Saistošie noteikumi Nr.23/2013 Par grozījumiem Strenču novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19/2013„Par Strenču novada domes 2013.gada pamatbudžetu”.
6. Saistošie noteikumi Nr.24/2013 Par grozījumiem Strenču novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2013 „Par Strenču novada domes 2012.gada speciālo budžetu”.
7. Par Strenču pilsētas pirts pakalpojuma izcenojumiem.
8. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
9. Saistošie noteikumi Nr.25/2013 „Par  ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā”.
10. Saistošie noteikumi Nr.26/2013„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Strenču novadā”.
11. Saistošie noteikumi Nr.27/2013 „Par sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā”.
12. Par grozījumiem domes 18.09.2013.sēdes lēmumā, protokols Nr.10.4.§ „Par personāla
 lietu uzskaiti”.
13. Par Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles izglītības iestādes finanšu rādītājiem.
14. Par Strenču novada  bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu.
ZIŅO:A.Leitis
15. Par domes  20.11.2013. sēdes lēmuma, protokols Nr.14.,18.§ „Par dzīvojamās platības piešķiršanu J.B.” atcelšanu.
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9476 010 0099, Plāņu pagastā, piekritību pašvaldībai.
17. Par ēku (būvju) īpašuma „Bidzu šķūnis”, Plāņu pagastā, izveidošanu un adreses piešķiršanu.
18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9476  010 0099,  Plāņu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
19. Par nosaukuma maiņu no īpašuma „Salenieki”, Plāņu pagasts, atdalāmajai zemes vienībai.
20. Par adreses maiņu Plāņu pagastā.
21. Par zemes gabalu nomu Sedā.
22. Par īpašuma „Mierkalni”, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
23. Par adreses maiņu Jērcēnu pagastā īpašumam „Eglītes”.
24. Par nosaukuma maiņu no īpašuma „Kalnjēņi”, Jērcēnu pagasts, atdalāmajām zemes vienībām.
25. Par grozījumiem domes 15.05.2013. sēdes lēmumā, protokols Nr.5;16.§ „Par lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Veckūkuri” Jērcēnu pagastā”.
26. Par grozījumiem domes  26.06.2013. sēdes lēmumā, protokols Nr.7; 7.§ „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „VECKŪKURI" ar kadastra numuru 9433 001 0005 lokālplānojuma izstrādei”.

Kancelejas vadītāja S.Biša 
      Atpakaļ