Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMU (atkārtota informācija)
19.11.2013


  Strenču novada dome 2013. gada 16. oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.12; 36.§) „Par nekustamā īpašuma „Veckūkuri” Jērcēnu pagastā lokālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

1. Organizēt publisko apspriešanu nekustamā īpašuma „Veckūkuri” lokālplānojuma 1.redakcijai četras nedēļas no publikācijas dienas novada tīmekļa vietnē: www.strencunovads.lv .

2. Paziņojumu ievietot tīmekļa vietnē www.strencunovads.lv un novada laikrakstā „Mūsu Novada Vēstis”.

3. Izstrādes vadītājam pieprasīt no institūcijām atzinumus par lokālplānojuma 1.redakciju.

Publiskās apspriešanas termiņš: 2013. gada 28. oktobris līdz 25. novembrim.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Strenčos, Rīgas ielā 7, pie teritorijas plānotājas Alīnas Ločmeles darba dienās darba laikā no plkst.9.00 līdz 16.00

 Sabiedrības līdzdalības pasākumi – sanāksme notiks 2013. gada 19. novembrī plkst. 10.00 - 11.00 Rīgas ielā 7, Strenčos. Apmeklētājus pieņem teritorijas plānotāja Alīna Ločmele. Rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730.

Lokālplānojums 1. redakcija

 

 


 
 
      Atpakaļ