Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

PAR NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM
18.10.2012


Augusta beigās ir stājies spēkā ,,Nodokļa atbalsta pasākuma likums” un 28.08.2012. pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka nodokļu atbalsta pasākuma (NAP) īstenošanas kārtību. NAP mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. NAP tiek uzsākts 2012. gada 1. oktobrī, un no šī datuma trīs mēnešus nodokļu maksātājam būs iespēja iesniegt pieteikumu par piedalīšanos atbalsta pasākumā.
NAP ir attiecināms uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli, muitas nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dabas resursu nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
Nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītos maksājumus administrē pašvaldība, kurai saskaņā ar likumu jāizdod saistošie noteikumi par NAP piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Strenču novada dome ir 19.09.2012. ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.9/2012 “Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Strenču novadā”.
 Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrēs Strenču novada pašvaldības Grāmatvedības un  finanšu departaments.
NAP ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā pamatparāda summu, kas noteikta pēc stāvokļa 2011. gada 1. septembrī.
Kā var pieteikties?
Nodokļu maksātājs iesniedz  pašvaldībai informācijas pieprasījumu par nodokļa atbalsta pasākuma maksājuma sadalījumu  (MK noteikumu 1. pielikums „Pieprasījums informācijai par nodokļa atbalsta pasākuma maksājumiem").
Pašvaldība  10 darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas nosūta nodokļu maksātājam informāciju, kas nepieciešama iesnieguma aizpildīšanai.
Nodokļu maksātājs (ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 2012. gada 1.oktobra) iesniedz  pašvaldībai  iesniegumu  attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem (MK noteikumu 2. pielikumu - veidlapu „Iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā”
Pašvaldība  izvērtē iesnieguma atbilstību likuma „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un MK noteikumu Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” prasībām un pieņem lēmumu par tā piemērošanu vai atteikumu.
Par NAP saņemt konsultācijas, informāciju un nepieciešamās veidlapas iespējams Strenču novada finansu un grāmatvedības departamentā Valkas ielā 16, Strenčos pie nekustamā īpašuma nodokļa administratora K.Kārkliņa darba laikā otrdienās un ceturtdienās. Tālrunis 26114866.
Parāda maksāšanas nosacījumi.
Pašvaldība, vienojoties ar nodokļu maksātāju, nosaka nodokļu parāda samaksas termiņu, maksājumu grafiku un regulāri maksājamo summu, ņemot vērā šādus likumā paredzētos nosacījumus:
Nodokļu atbalsta pasākuma maksājums sadalāms vienādās daļās, un attiecīgā summa obligāti jāmaksā reizi mēnesī;
Parāda maksājumam jābūt vismaz 50 latu mēnesī katrā nodokļu veidā. (Šāds minimālais maksājums noteikts nodokļu administrēšanas efektivitātes nolūkā);
Maksimālais termiņa pagarinājums var būt līdz 60 mēnešiem jeb 5 gadiem;
Maksājumam nepiemēro nokavējuma naudu.
Pēc nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu samaksas pilnā apmērā novada pašvaldība  pieņem lēmumu par nokavējuma un 90% soda naudas dzēšanu. Likums paredz dzēst nokavējuma naudu un 90% soda naudas pēc tam, kad samaksāts nodokļu pamatparāds un 10% soda nauda pilnā apmērā.
Ja uzņemtās saistības nepildīs, nodokļus piedzīs.
Ja nodokļu maksātājs neveic trīs maksājumus nodokļu atbalsta pasākuma lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos pašvaldībai ir tiesības pēc trešā kavētā maksājuma atcelt lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un uzsākt piedziņas darbības vispārējā kārtībā, kas noteikta likumā „Par nodokļiem un nodevām".
Nodokļa maksātājiem arī jāņem vērā, ka piedalīšanās NAP tos neatbrīvo no aktuālo nodokļa parādu (kuri radušies pēc 2011.gada 1.septembra) un tekošo maksājumu samaksas. Ar 01.10.2012. stājas spēkā ne tikai NAP, bet arī izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.149 “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā”. Sakarā ar šiem noteikumiem gadījumos kad NAP maksājuma samaksa būs sadalīta vairākos termiņos un personai ir aktuālie parādi, tad no sākuma tiks segti aktuālie parādi un maksātājs nevarēs izpildīt NAP nosacījumus. Lai šie maksātāji varētu izpildīt NAP nosacījumus, tiks piedāvāta iespēja aktuālajiem parādiem (lielākiem par 100 latiem) pagarināt samaksai termiņu atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā (pagarinājuma laikā aprēķinot ¼ daļu no likumā noteiktās nokavējuma naudas).

Kārlis Kārkliņš  Strenču novada nekustamā īpašuma nodokļa administrators
 
      Atpakaļ