Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Aktualitātes novadā

   

Novada domes sēde notiks 18. oktobrī
20.10.2017


NOVADA DOMES SĒDE 

2017.gada 18.oktobrī                                          
plkst. 15.00                                                

Darba kārtība:
1.      Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim. 
2.      Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Strenču Mūzikas skolas pedagogu algām. 
3.      Saistošie noteikumi Nr.10/2017 “Grozījumi (I) Strenču novada domes 18.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Strenču novada domes 2017.gada pamatbudžetu””. 
4.      Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes starpgabala Ziedugravas ielā 3A, Strenčos, Strenču novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 
5.      Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Strenču novada pirmskolas izglītības iestādes pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu. 
6.      Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales principiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādes (pamatizglītības un  vidējās izglītības) pedagogu darba samaksai.
7.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu E. S.
8.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu Y.B.
9.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu V. G.
10.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu A. G.
11.      Par dzīvojamās platības maiņu.
12.      Par dzīvojamās platības maiņu.
13.      Par dzīvojamās platības maiņu.
14.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu M. I.
15.      Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
16.      Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu.
17.      Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
18.      Par nedzīvojamo telpu Skolas laukumā 1, Sedā, Strenču novadā nodošanu nomā.
19.      Par adrešu datu precizēšanu Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciema teritorijā.
20.      Par adrešu datu precizēšanu un maiņu.
21.      Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
22.      Par dzīvojamās mājas ”Jērcēni”, Jērcēnu pagastā, Strenču novadā privatizācijas datu precizēšanu. 
23.      Par grozījumiem Strenču novada domes Amatu vienību sarakstā iestādē Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns”. 
 
      Atpakaļ