Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

INFORMĀCIJA MĀJRAŽOTĀJIEM UN MAZAJIEM UZŅĒMĒJIEM
11.04.2017


Vēlreiz atgādinām, ka biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina gatavot iesniegumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2017.gada 27.marts – 2017.gada 27.aprīlis. Laiks nav daudz, bet paspēt vēl var.

Biedrības mājas lapā http://zgauja.lv/?q=lv/content/izsludinata-leader-projektu-konkursa-2karta ir publicēta SVVA stratēģijas aktuālā redakcija - grozījumi Nr.1, projektu iesniegumu vērtēšanas metodika, kritēriji un kārtība, kā arī biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam  projektu konkursa 2.kārtā izsludinātās rīcības, iespējamās aktivitātes un pieejamais finansējums.

Projektu iesniegums jāsagatavo atbilstoši MK 2015.gada 13.oktobra (ar grozījumiem) noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"”, kuri nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu šīs programmas apakšpasākumā. Noteikumiem pievienota projekta iesnieguma veidlapa un iesniedzamo dokumentu saraksts.

Lai pareizi sagatavotu pieteikuma veidlapu, jāievēro arī citu ar projektu saistīto normatīvo aktu un Ministru kabineta noteikumu nosacījumi, piemēram, par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu, būvniecības dokumentu sagatavošanu u.c.

Lai sarunātu konsultāciju par katra konkrēta iesniedzēja paredzētajām projekta aktivitātēm vai iesnieguma aizpildīšanu, zvaniet biedrības administratīvajai vadītājai Dagnijai Ūdrei, tālrunis – 29219477, 29163859 vai rakstiet uz e-pastu: ziemelgauja@gmail.com

Informē Zaiga Auniņa, Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja 
 
      Atpakaļ