Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Sabiedrības līdzdalība

 22.10.2015.

 

Vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam projekta sabiedriskā apspriešana.

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorija izvietota Latvijas ziemeļaustrumos un tajā ietilpst:  Apes novada Gaujienas un Virešu pagasti, Burtnieku novada Ēveles pagasts, Smiltenes novada Grundzāles pagasts, Valkas novada Zvārtavas, Vijciema, Valkas un Ērģemes pagasti  un Valkas pilsēta un pilnībā ietilpst -Beverīnas un Strenču novadi. Partnerības biedri, neskaitot minētās pašvaldības, ir arī 16 nevalstiskās organizācijas, 12 individuālie biedri, kā arī 9 uzņēmumi. 

Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA, piedaloties partneriem no pašvaldībām, biedrību un uzņēmumu pārstāvjiem, izstrādā stratēģiju,  kurā izvirzīto mērķu sasniegšanai un rīcību īstenošanai galvenais finansējuma avots ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai LEADER atbalsta programmā.

Laika periodā no 2007. – 2013. Strenču novada pašvaldība un Strenču nevalstiskās organizācijas - biedrības “Šūpolēs” un “Cerības pakāpiens” kopā realizējušas pavisam 15  LEADER projektus. Projektu rezultātā Strenču bibliotēka un tautas interešu nams ieguvis jaunas - labiekārtotas, daudzfunkcionālas telpas, atjaunotais Sedas kultūras nams aprīkots ar mēbelēm, apgaismes un skaņu tehniku. Sedas kultūras nama otrajā stāvā izremontētas telpas un iekārtota padomju laika priekšmetu ekspozīciju istaba. Uzsākta  Strenču vēsturiskā tirguslaukuma izbūve. Jērcēnmuižā  sporta mīļotājiem izveidots aktivitāšu laukums, izgaismotas muižas kompleksa ēkas, baronam, baronesei un preilenēm uztapināti  jauni tērpi un iegādāta filmēšanas tehnika kinotēkas veidošanai. Jaunklidzī uzbūvēta moderna estrāde, kas  kopā ar jauno saieta namu veido vienotu arhitektoniski saskaņotu ansambli, Jaunklidža saieta namam iegādāts multimediju aprīkojums Jaunklidža kultūrvēsturisko mirkļu saglabāšanai un popularizēšanai. Pateicoties biedrību iniciatīvām un LEADER atbalstam, Strenču deju kolektīvi ieguvuši jaunus tērpus, pūtēju orķestris ticis pie jauniem instrumentiem, Sedas bērni pie jauna rotaļu laukuma.

 Pienācis jaunais plānošanas periods 2014.-2020. gadam, kad LEADER programmas ietvaros atbalstu varēs gūt uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Lauku partnerības ZIEMEĻGAUJA partneru darba grupās pēdējā pusgada garumā strādāts pie jaunās stratēģijas izstrādes. Šajā sakarā  

03.11.2015. plkst. 17.00 Strenču pilsētas bibliotēkā 

notiks  Vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam projekta

sabiedriskā apspriešana.

Saite uz informāciju: http://www.zgauja.lv/aktualais

Lai iegūtu arī sabiedrības viedokli par svarīgākajiem darbiem, kas veicami Strenču novadā, pašvaldības mājaslapā bija iespēja balsot par 10 LEADER projektu idejām, tādējādi sarindojot tās prioritārā secībā. Kopumā nobalsots 1447 reižu. Balsojuma rezultāti attēloti grafikā SKATĪT ŠEIT

Paldies iedzīvotājiem par līdzdalību! Visi interesenti laipni gaidīti sabiedriskās apspriešanas pasākumā!

03.06.2014.

STRENČU NOVADA JĒRCĒNU PAGASTA ĪPAŠUMA "VECKŪKURI" LOKĀLPLĀNOJUMS: https://www.dropbox.com/s/wbxl9zsau2ywv4r/PR%20Veckukuri%20gala%20red.doc

Pašreizējā izmantošana

Funkcionālais zonējums

23.05.2014.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA GALA REDAKCIJAS NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM "VECKŪKURI" JĒRCĒNU PAGASTA, STRENČU NOVADĀ APSTIPRINĀŠANU UN SABIEDRĪBAS IEPAZĪSTINĀŠANU

  Strenču novada dome 2014. gada 21.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.5; 3.§) „Par lokālplānojuma gala redakciju nekustamam īpašumam „Veckūkuri” Jērcēnu pagastā, Strenču novadā (zemes vienības kadastra Nr. 9433 001 0005) apstiprināšanu un sabiedrības iepazīstināšanu”
Ar nekustamā īpašuma „Veckūkuri” lokālplānojuma gala redakciju var iepazīties trīs nedēļas. Iepazīšanās termiņu skaita sākot ar sesto dienu pēc paziņojuma publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē
www.strencunovads.lv.
Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Strenčos, Rīgas ielā 7, pie teritorijas plānotājas Alīnas Ločmeles darba dienās darba laikā no plkst.9.00 līdz 16.00. Apmeklētājus pieņem teritorijas plānotāja Alīna Ločmele. Rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730.

 

30.03.2014.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Strenču novada dome 2014. gada 19. martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.3; 22.§) „Par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nekustamā īpašuma „Veckūkuri” Jērcēnu pagastā, Strenču novadā (zemes vienības kadastra Nr. 9433 001 0005) nodošanu sabiedriskai apspriešanai”.
Organizēt publisko apspriešanu nekustamā īpašuma „Veckūkuri” lokālplānojuma pilnveidotai redakcijai trīs nedēļas. Publiskās apspriešanas termiņš: 2014. gada 31.marts līdz 21.aprīlis.
Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Strenčos, Rīgas ielā 7, pie teritorijas plānotājas Alīnas Ločmeles darba dienās darba laikā no plkst.9.00 līdz 16.00. Apmeklētājus pieņem teritorijas plānotāja Alīna Ločmele. Rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730.

Pašreizējā izmantošana

Funkcionālais zonējums

Strenču novada Jērcēnu pagasta īpašuma "Veckūkuri"

Lokālplānojums lasīt šeit

Lēmums Nr.21 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

2013.-2030. GADAM VEIDOŠANĀ. 

 

21.01.2013.

STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030. gadam.

Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums lasīt šeit

Pārskats par sabiedrības priekšlikumiem un iebildumiem lasīt šeit

10.12.2012.

AICINĀM UZ STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.-2030.GADAM SABIEDRISKO APSPRIEŠANU! lasīt šeit

16.11.2012.

Aptaujas anketa latviešu valodā lasīt šeit

Aptaujas anketa krievu valodā lasīt šeit

PAZIŅOJUMS PAR STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1. REDAKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI lasīt šeit

STRENČU NOVADA DOMES LĒMUMS PAR STRENČU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1. REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANU UN NODOŠANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI lasīt šeit

 

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM

AR ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020.GADAM VEIDOŠANĀ

18.05.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019. GADAM AR ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020.GADAM GALA REDAKCIJA

Esošā situācija lasīt šeit

Stratēģiskā daļa lasīt šeit

Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību lasīt šeit

18.05.2012.

APSTIPRINĀTA STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA lasīt šeit

19.04.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PĀRSKATS lasīt šeit

22.03.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS - ATTĪSTĪBAS IDEJU TALKAS KOPSAVILKUMS lasīt šeit

09.03.2012.

KOPĀ RADA IDEJAS STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAI lasīt šeit

07.03.2012.

STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM AR ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVU LĪDZ 2020.GADAM

KOPSAVILKUMS (latviešu valodā)

KOPSAVILKUMS (krievu valodā)

16.02.2012.

PAZIŅOJUMS PAR STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 1. REDAKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI lasīt šeit