Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Strenči, 4. etaps

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU PILSĒTĀ 4. ETAPS

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 2013. - 2014.

Projekta mērķis: 1. Nodrošināta nepieciešamā ūdens kvalitāte un nepieciešamais ūdens daudzums patērētājiem 24 h diennaktī, nodrošināts atbilstošs spiediens tīklā, samazināti ūdens piegādes zudumi ūdensapgādes sistēmā un pārtraukumi ūdens piegādē. 2. Noteiktajām vides prasībām atbilstošs kanalizācijas tīklu kopējais stāvoklis. Novērstas kanalizācijas noplūdes. 3. Veicot jaunu ūdens vadu izbūvi, būs iespēja izveidot lielāku skaitu pieslēgumu centralizētajam ūdensapgādes tīklam. Rekonstruējot ūdens vadu, tiks nodrošināta līdzšinējā pakalpojuma pieejamība un samazināti ūdens zudumi. 4. Veicot jaunu kanalizācijas vadu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, tiks palielināta iespēja veidot jaunus pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai.  Samazināsies neattīrīto sadzīves notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos.

Projekta aktivitātes:  1. Esošu ūdensvadu rekonstrukcija; 2. Jaunu ūdensvadu izbūve;  3. Esošu kanalizācijas vadu rekonstrukcija;  4. Jaunu kanalizācijas vadu izbūve;  5. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 20.09.2013.

Projekta kopējais finansējums:  LVL 430 083.00 /EUR 611 952.98/

 

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 39 541.46 /EUR 56 262.43/

Fonda/Valsts atbalsts:   LVL 224068.25 / EUR 318820,40/

Neattiecināmās izmaksas: LVL 166 473.29/ EUR 236 870.15/  

Projekta vadītāja: Zaiga Auniņa, Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinatore, t.: 64715624, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

JAUNUMI

25.11.2014.

NOSLĒDZIES STRENČU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS 4. ETAPA PROJEKTS lasīt šeit 

 

10.10.2014.

NOSLĒGSIES STRENČU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS 4. ETAPA PROJEKTS lasīt šeit 

14.07. 2014. 

JAUNUMI STRENČU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTĀ lasīt šeit 

17.04.2014.

TURPINĀS STRENČU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS lasīt šeit

15.01.2014.

TURPINĀS STRENČU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS lasīt šeit

18.12.2013.

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTU STRENČU PILSĒTĀ lasiet šeit

21.10.2013.

UZSĀCIES ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS STRENČU PILSĒTĀ  lasiet šeit