Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Ūdenssaimniecība Jaunklidža ciemā

Projekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA STRENČU NOVADA PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMĀ

Atbalsta fonds: ERAF (Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds)

Īstenošanas periods: 2012.- 2013.

Projekta mērķis: 1. Dzeramā ūdens ieguve ir efektīva un stabila.2. Lietotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst sabiedrības veselības normatīvajām prasībām; 3. Nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība visiem ūdensapgādes lietotājiem; 4. Nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām; 5. Ir veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana un aptverta visa pakalpojuma zona; 6. Nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība visiem ūdensapgādes lietotājiem.

Projekta aktivitātes: 1. Artēziskā urbuma rekonstrukcija
2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrā, L=2093 m
3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrā, L = 123 m
4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) izbūve (Q=16 m3/dnn)
5. Kanalizācijas tīklu izbūve Centrā, L=2110 m

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 27.04.2012.

Projekta kopējais finansējums: LVL 358639,55 / EUR 510298.11/

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 64672,70 (neattiec)/EUR 92020.96/ + LVL 44095,03 (attiecin)/EUR 62741.58/ = LVL 108767,73 /EUR 154762.54/

Fonda/Valsts atbalsts: LVL 249871,82 /EUR 355535.57/

Neattiecināmās izmaksas: LVL 64672,70 /EUR 92020.96/

Projekta vadītāja: Zaiga Auniņa, Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinatore, t.: 64715624, e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

 

JAUNUMI

17.04.2014.

PABEIGTS PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS  lasīt šeit

15.01.2014.

TUVOJAS NOBEIGUMAM PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTS. lasīt šeit

21.10.2013.

PAR PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTU lasīt šeit

25.07.2013.

JAUNUMI PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBĀ lasīt šeit

12.04.2013.

DRĪZ UZSĀKSIES PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA PAGASTA ŪDENSSAIMNIECĪBAS DARBI lasīt šeit

14.01.2013.

TURPINĀS DARBS PIE PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA lasīt šeit

03.10.2012.

PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA VIRZĪBA lasīt šeit

13.07.2012.

IEDZĪVOTĀJI IEPAZĪSTAS AR PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTU lasīt šeit

Foto - Līga Rābante

07.05.2012.

PAR PLĀŅU PAGASTA JAUNKLIDŽA CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU lasīt šeit