Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

"Vidzeme iekļauj"

 

PROJEKTS: “VIDZEME IEKĻAUJ”

Vidzemes plānošanas reģions 2016.gadā kā vadošais partneris projektā ir uzsācis realizēt projektu “Vidzeme iekļauj”. Visas projekta darbības tiek  īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem - 23 Vidzemes reģiona pašvaldībām, tajā skaitā Strenču novada domi,  Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centru - internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, nodibinājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC “Vidzeme”. 

Projekta mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks – 31.12. 2022.

Projekta kopējās finansējums  EUR 4 331 134,00

ESF atbalsts EUR 3 681 463,90 (85%)

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

JAUNUMI 

 17.11.2017.

 

Vidzemes sociālo dienestu pārstāvji atzinīgi novērtē citu reģionu pieredzi deinstitucionalizācijas procesu īstenošanā

Vairāk informācijas lasīt šeit

 

 

04.10.2017.

DI plāna ietvaros tiek izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu sociālās aprūpes centriem Vidzemē; sagaidāmas izmaiņas to darbībā.

Vairāk informācijas lasīt šeit 

26.09.2017.

Vidzemes plānošanas reģionā reģistrēts pirmais atelpas brīža pakalpojums

 

 

Pateicoties fonda “Iespēju tilts” aktīvai darbībai, paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts Valmierā,   un vidzemniekiem tuvākajā laikā būs pieejams jauns īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums – atelpas brīdis. Atelpas brīdis ir pakalpojums, kura mērķis ir bērniem ar invaliditāti un smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināt īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu, piedāvājot bērniem draudzīgu, pieejamu un patīkamu vidi, vienlaikus atslogojot ģimenes locekļus no rūpju pilnās ikdienas, jo šādus bērnus ne mirkli nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Tādējādi atelpas brīdis ir lieliska iespēja vecākiem nedaudz atpūsties un veltīt laiku arī sev, zinot, ka viņu bērns tikmēr tiks ne tikai aprūpēts un pieskatīts, bet profesionālu speciālistu uzraudzībā tiks nodrošinātas arī bērna attīstību veicinošas aktivitātes. Vairāk lasīt šeit

06.06.2017.

 

Uzsākta Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde

Ilgi gaidītais brīdis ir klāt, un projektā “Vidzeme iekļauj” uzsākts darbs pie deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam izstrādes. Līgums par plāna izstrādi noslēgts ar SIA “Dynamics University”. Komandā apvienojušies zinoši speciālisti un eksperti, lai sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes un valsts sociālās aprūpes iestāžu pārstāvjiem izveidotu pārdomātu un ilgtspējīgu plānu deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai Vidzemē.  

DI plāna izstrādes pirmais posms, pie kā šobrīd strādā ekspertu komanda, paredz esošās situācijas izpēti Vidzemes reģionā, kā arī reorganizācijas plānu izstrādi bērnu sociālās aprūpes iestādēm.

Jāpiebilst, ka sabiedrībā bieži tiek pārprasta reorganizācijas būtība. Kā norāda projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ineta Puriņa: “Ar vārdu reorganizācija šī projekta kontekstā nekādā gadījumā nav jāsaprot, ka iestādes, kurām šie plāni tiks izstrādāti, tiks slēgtas. Tas nozīmē,  ka tiks izvērtēta to līdzšinējā darbība, iespējas un vajadzības, galveno  uzsvaru liekot uz ģimeniskai videi tuvinātu pakalpojumu nodrošināšanu. Šādi pakalpojumi  vai nu iestādēs tiek jau piedāvāti un tos nepieciešams tikai pilnveidot, vai arī tie jārada no jauna. Ļoti ceru, ka projekta sadarbības partneri jutīsies kā šo plānu pasūtītāji un tikšanās reizēs ar plāna izstrādātājiem izteiks savas vēlmes un redzējumu, ko paši no šiem plāniem sagaida. ”

DI plāns tiek izstrādāts, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā projekta mērķa grupu personu vajadzības katrā no pašvaldībām. Tās savukārt tika apzinātas dažus mēnešus atpakaļ, kad kopumā 660 personām no Vidzemes tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni sociālo pakalpojumu saņemšanai. Tagad pakalpojumi jāsaplāno pašvaldībās, ņemot vērā vispārējo pakalpojumu pieejamību un pašvaldību vēlmi veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Deinstitucionalizācijas plānu Vidzemē paredzēts izstrādāt līdz 2017. gada 31.oktobrim. Līdzīgus plānus izstrādā arī citviet Latvijā, procesu koordinē plānošanas reģioni.

Vairāk par deinstitucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē lasīt Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā un arī Labklājības ministrijas mājaslapā.

Papildu informācija: Ineta Puriņa, projekta “Vidzeme iekļauj” projekta vadītāja, mob.t. 26382820, ineta.purina@vidzeme.lv

25.04.2017.

 

Vidzemē 660 personām izstrādāti individuālie atbalsta plāni sociālo pakalpojumu saņemšanai

      Aprīlis ir nozīmīgs mēnesis deinstitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj”. Noslēdzoties izvērtēšanas procesam, 296 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs),  156 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 208 pilngadīgām personām (t.sk., 61 persona, kura saņem valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumus) ar garīga rakstura traucējumiem Vidzemē ir izstrādāti individuāli sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni. 

Pusgada garumā projekta ietvaros īpaši izveidotas speciālistu komandas rūpīgi noteica ikviena projekta dalībnieka individuālās vajadzības. Sagatavotie atbalsta plāni kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādei 2017. – 2020. gadam. Tas nepieciešams, lai visas 26 pašvaldības Vidzemē kopīgiem spēkiem izveidotu projekta mērķa grupu vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu tīklu. Tādējādi tiks izveidota tāda pakalpojumu sistēma, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu pilnvērtīgi dzīvot mājās vai ģimenei pietuvinātā vidē nevis pavadītu dzīvi institūcijā. 

Izvērtēšanas procesa nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes plānošanas reģionā speciālistu komandā darbojās sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits, fizioterapeits un komandas koordinators. Savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem vērtēja sociālie darbinieki no Valkas, Lubānas, Strenču un Jēkabpils novada pašvaldībām, nepieciešamības gadījumā piesaistot psihiatru.

Vidzemes plānošanas reģions izsaka pateicību par ieguldīto darbu komandu speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem, novērtējot to ieguldījumu līdzcilvēku pilnvērtīgākas dzīves nodrošināšanā, kā arī projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanā. 

Vairāk par deinstitucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē lasīt Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā un arī Labklājības ministrijas mājaslapā.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2022. gada 31. decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4 331 134,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (3 681 463,90 EUR).

Papildu informācija: Ineta Puriņa, projekta “Vidzeme iekļauj” projekta vadītāja, mob.t. 26382820, ineta.purina@vidzeme.lv

26.01.2017.

 

Arī vecāki aicina izmantot atbalstu bērnu sociālajai rehabilitācijai

(pieteikšanās līdz 31.janvārim)

Jau gandrīz trīs mēnešus deinstitucionalizācijas projekta ietvaros norit izvērtēšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte), lai katram individuāli sastādītu plānu bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Vēl 4 dienas vecāki (t.sk. audžuvecāki un  aizbildņi) savus bērnus izvērtēšanai var pieteikt savas pašvaldības Sociālajā dienestā visā Vidzemē.

Izvērtēšanu veic rūpīgi atlasīta ekspertu komanda, kuras sastāvā ir gan sociālais darbinieks un psihologs, gan arī ergoterapeits, pēc nepieciešamības piesaistot arī fizioterapeitu. Daļai no pieteiktajiem bērniem izvērtēšana jau ir aiz muguras, arī Marekam un viņa mammai Līgai.

 

Marekam ir 11 gadi, diagnoze – bērnu cerebrālā trieka ar spastisku tetraparēzi (vairāk kājās) un 5. pakāpes vājdzirdība, tomēr puisis ir atvērts un pozitīvi noskaņots. Mācās skolā, aizraujas ar datoru, labprāt zīmē, spēlējas ar lego.

Izvērtēšanai pieteikties aicinājusi sociālā dienesta darbiniece. Mareka mamma atzīst, ka piedāvājums saņemt bezmaksas sociālos rehabilitācijas pakalpojumus ir būtisks ne tikai viņu ģimenei. Vecākiem ir jāmeklē veidi, kā uzlabot savu bērnu veselību un noteikti jāizmanto valsts piedāvātā iespēja, kas šoreiz tiek realizēta deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.

Jautājot par to, kā notikusi izvērtēšana, Līga atklāj, ka nav šaubu, speciālistiem mazā laika posmā ir jāpaveic apjomīgs un atbildīgs darbs. Tā kā procesa rezultāts ģimenēm ir ļoti būtisks, vecākiem pašiem izvērtēšanai ir jāgatavojas.

Mareka mamma stāsta: “Pēc tam, kad biju iesniegusi pieteikumu Sociālajā dienestā, drīz vien zvanīja izvērtēšanas komandas sociālā darbiniece un informēja, ka nupat uzsācies izvērtēšanas process un esam vieni no pirmajiem, pie kuriem viesosies speciālistu komanda. Tad arī pateica, kādi dokumenti man jāsagatavo uz vizītes brīdi. Speciālisti pie mums atbrauca brīvdienās, kad ar dēlu esam mājās – mums bija svarīgi tikties tieši mājās, pierastā vidē, lai iegūtu objektīvus rezultātus. Mareks bija ļoti atvērts un pretimnākošs, par to biju ļoti priecīga. Kamēr sociālais darbinieks man uzdeva dažādus jautājumus, tikmēr psihologs darbojās ar Mareku, aicināja pildīt dažādus uzdevumus, ko puisis ar prieku arī veica.  Noteiktā laika posmā pie mums viesojās visi komandas speciālisti, arī fizioterapeits. Speciālisti veido ne tikai atbalsta plānus, bet var ieteikt arī mājvidē uzlabojamas lietas - mūsmājās esmu jau visu maksimāli pielāgojusi Mareka labsajūtai. Tomēr aizdomāties lika saruna par to, kas notiks, kad Mareks būs pilngadīgs un vēlēsies uzsākt patstāvīgu dzīvi. Par to līdz šim nebiju domājusi. Skaidrs, ka tam jāsāk gatavoties jau tagad – jāizvairās no pāraprūpes, kas ir liels risks šādos gadījumos. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem daudz spēj paši, par to vērts vecākiem atcerēties, lai pašu vainas dēļ, neizlutinām, atņemot viņiem iespēju dzīvot pašiem.”

Izvērtēšanas process noslēgsies 2017. gada martā, kad tiks apkopota informācija par visiem individuālo vajadzību plānos minētajiem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kas nepieciešami bērnu veselības uzlabošanai. Iegūtā informācija tad arī būs par pamatu  tam, tieši kuri sociālie rehabilitācijas pakalpojumi tiks izveidoti pašvaldībās projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros Vidzemē. Tad atkārtoti aicinās izvērtēšanas procesu izgājušos vecākus doties uz savas pašvaldības Sociālo dienestu, rakstīt iesniegumus par konkrētu pakalpojumu pieprasījumu. 

Jāpiebilst, ka pakalpojumus varēs piedāvāt tikai tie komersanti, kas būs reģistrēti sociālo pakalpojumu reģistrā vai ārstniecības personu vai iestāžu reģistrā.

KUR UZZINĀT VAIRĀK?

Bērna ar funkcionāliem traucējumiem attīstības vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodika atrodama Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/upload/berni_c/bernu_metodika_ft_gala_220716.pdf.

Vairāk par deinstitucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē lasīt šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj  un arī Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/text/3516.

Vairāk informācijas: Ineta Puriņa, projekta “Vidzeme iekļauj” projekta vadītāja, mob.t. 26382820, ineta.purina@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. 29454752, anita.abolina@vidzeme.lv

                                                                                                                

08.11.2016. 

 

“Vidzeme iekļauj” ietvaros izvērtē bērnus 

ar funkcionāliem traucējumiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas saņemšanai pašvaldībās

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros saņemti 261 vecāku iesniegumi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, audžuģimenēs vai aizbildņu ģimenēs) bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldībās.  Pakalpojumus būs iespējams saņemt saskaņā ar individuālajiem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāniem, kurus pēc individuālo vajadzību apzināšanas, sagatavos katram no bērniem. 

Speciālistu komandas jau sākušas darbu pie bērnu vajadzību izvērtēšanas. Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izveidotajā speciālistu komandā darbojas sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits, pēc nepieciešamības piesaistot fizioterapeitu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izvērtēšanas procesu, kā arī lieki nesatrauktu bērnus, speciālisti izvērtēšanu veiks bērniem ierastā vidē – viņu dzīvesvietā. Taču, ja vecāki iebilst, iespējams vienoties par citu tikšanās vietu, tomēr jāņem vērā, ka speciālistu komandas rīcībā atsevišķu, šim mērķim paredzētu telpu nav. Tādā gadījumā tikšanos var organizēt, piemēram, mācību iestādē vai dienas centra telpās, kur ikdienā bērns uzturas.

Bērna ar funkcionāliem traucējumiem attīstības vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodika atrodama Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/upload/berni_c/bernu_metodika_ft_gala_220716.pdf.

Vairāk par deinstitucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē lasīt šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj

Informācija par bezmaksas  rehabilitācijas pakalpojumiem

Vairāk informācijas: Ineta Puriņa, projekta “Vidzeme iekļauj” projekta vadītāja, mob.t. 26382820, ineta.purina@vidzeme.lv un http://www.lm.gov.lv/text/3071

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. 29454752, anita.abolina@vidzeme.lv

21.10.2016.

 

Uzsāksies bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību vērtēšana projektā “Vidzeme iekļauj”

Turpinot deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu Latvijā, intensīvi turpinās darbs projektā “Vidzeme iekļauj”. Šobrīd Vidzemes plānošanas reģionā ir iepirktas speciālistu komandas, kuras izvērtēs individuālās vajadzības un izstrādās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus (atbalsta plānus) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikts arī invaliditātes statuss un bērniem, kuri atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Komandu speciālisti ( sociālie darbinieki, psihologi, ergoterapeiti, fizioterapeiti un koordinatori) šajā nedēļā piedalās OAK projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” apmācībās, lai jau tuvāko nedēļu laikā varētu uzsākt izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi.

Vairāk informācijas LASĪT ŠEIT 

Aicinām pieteikties saņemt sociālo rehabilitāciju bērniem, kuriem noteikta invaliditāte