Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Sabiedrība ar dvēseli

 

2017. gads

8.06.2017.

 

Noslēdzies projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017” 

Ir noslēdzies Strenču novada pašvaldības izsludinātais un administrētais projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017”, kurā no nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām tika saņemti 4 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu 1 943,74 eiro.

2017.gada konkursa prioritātes:

=         publiski pieejamu aktīvās atpūtas, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;

=         namu kopīpašuma labiekārtošana;

=         Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības kolektīviem, komandām, NVO, u.c.

Projektu realizācijai pieejamais finansējums konkursa ietvaros- 2000,00 eiro.

Vērtēšanas komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un lēma atbalstīt visus iesniegtos projektus. Visi projekti iegūs pilnu pieprasīto summu.

Atbalstītie projekti:

1.       Biedrība “Esam Jērcēniem”, projekts Ziemassvētku gaismas Lielajā eglē.

Mērķis: Izrotāt Jērcēnmuižas lielo egli ar Ziemassvētku gaismas virtenēm, radot gaismas objektu, kas Ziemassvētku laikā priecēs ikvienu.

Piešķirtais finansējums: EUR 500,00.

2.       Biedrība “Šūpolēs”, projekts Arī “Tīnei” spēks no Gaujas smelts.

Mērķis: Strenču novada vidējās paaudzes deju kolektīvam “Tīne” izgatavot kvalitatīvus mēģinājumu tērpus ar Strenču novada simboliku.

Piešķirtais finansējums: EUR 484,50.

3.       “Mežvijas” iedzīvotāju grupa, projekts Gaismas starojums.

Mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu “Mežvijas” mājas pagalmā.

Piešķirtais finansējums: EUR 499,34.

4.       Strenču novada vidusskolas vecāku padome, projekts Sajūtu- veselības taka.

Mērķis: Paplašināt bērnu, jauniešu un ģimeņu kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā, labiekārtotā, publiski vienīgā pieejamā aktivitāšu laukumā Strenču pilsētā.

Piešķirtais finansējums: EUR 459,90.

No 2017.gada jūnija līdz decembrim ar Strenču novada pašvaldības atbalstu tiks īstenotas projektos minētās aktivitātes. Informācija par atbalstīto projektu pasākumiem un rezultātiem būs pieejama decembra beigās finansējuma saņēmēju sagatavotajās prezentācijās Strenču novada mājas lapā, sadaļā Sabiedrība ar dvēseli.

Konkursa koordinatore Kristīne Lāce 

28.03.2017.

 

Strenču novada dome izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2017”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projektiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Konkursa prioritātes:

=          publiski pieejamu aktīvās atpūtas, kultūrvēsturiskas nozīmes vietu pilnveidošana un labiekārtošana;

=          namu kopīpašuma labiekārtošana;

=          Strenču novada piederību un atpazīstamību veicinošu materiālo lietu izgatavošana pašdarbības kolektīviem, komandām, NVO u.c.

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts projektam, ir 500,00 EUR. Viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu grupa projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami periodā no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.gada 8.maijam. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2017.gada 30.novembrim. 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma dokumenti pieejami www.strencunovads.lv sadaļā Projekti īstenojamie/„Sabiedrība ar dvēseli 2017”. Papildus informācija pa tālruni 64715667 vai e-pastu: kristine.lace@strencunovads.lv

Nolikums 2017

1.pielikums

2.pielikums

3. pielikums

4. pielikums 

 

2016. gads

 

 16.01.2017.

 

Biedrības “ESAM JĒRCĒNIEM” projekts atzīts par vienu no trijiem labākajiem projektiem Vidzemē

 

Strenču novada dome jau 2 gadus rīko projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai un kas tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. 

Šī gada 11.janvārī Raunas novada domē norisinājās apvienības «Sabiedrība ar dvēseli- Latvija» Vidzemes žūrijas sanāksme, kurā tika izvēlēti 3 Vidzemes labākie projekti un 3 projekti, kas iegūs reģiona veicināšanas balvu. Kā viens no trijiem labākajiem projektiem Vidzemē ir atzīts biedrības “ESAM JĒRCĒNIEM” iesniegtais un īstenotais projekts “Daudzdzīvokļu namu pagalma labiekārtošana”, kura rezultātā ir labiekārtots daudzdzīvokļu namu pagalms Jērcēnos un radīta bērniem labvēlīga vide, kur pavadīt laiku kopā ar vecākiem, attīstot un trenējot dažādas fiziskās spējas un iemaņas. 

Līvānos 18.martā norisināsies pašvaldību apvienības «Sabiedrība ar dvēseli- Latvija» noslēguma pasākums, kurā tiks prezentēti 3 labākie projekti no katra reģiona (Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale un Pierīga). Pasākuma ietvaros klātesošie dalībnieki no iepriekš atlasītiem reģiona  labākajiem projektiem izvēlēsies 1., 2. un 3.vietas ieguvēju, savukārt uz vietas izveidota nacionālā žūrija no 1. vietas ieguvējiem izvēlēsies nacionālās balvas saņēmēju. Papildus 3 projekti no katra reģiona iegūs veicināšanas balvu. 

 

Strenču novada domes 2016.gadā atbalstītie projekti

2016.gada projektu konkursā Strenču novada dome saņēma 6 projektu pieteikumus. Vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus pēc administratīvajiem un specifiskajiem kritērijiem un ņemot vērā konkursa ietvaros pieejamo finansējumu, atbalstīja 5 projektu pieteikumus. Četrām projektu grupām finansējums tika piešķirts pilnā apjomā, bet vienai- daļējā apjomā.

Atbalstītie projekti:

1.   Strenču evaņģēliski luteriskā draudze

 “Pārvietojamās tualetes iegāde Strenču evaņģēliski luteriskai baznīcai”;

2.   Biedrība “ESAM JĒRCĒNIEM” 

“Daudzdzīvokļu namu pagalma labiekārtošana”;  

3.   Iedzīvotāju grupa “Hokejs Strenčos”

 “Strenču vidusskolas hokeja laukuma labiekārtošana” ;

4.   Biedrība “Kāre”

“Kūru gaišu uguntiņu, lai sanāca ciema ļaudis”;

5.   Iedzīvotāju grupa “Basketbola komanda Strenči”

 “Formas tērpu izgatavošana Strenču basketbola komandai”. 

Visi projekti ir veiksmīgi realizēti.

Konkursa koordinatore pašvaldībā Kristīne Lāce

01.06.2016.

Noslēdzies konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2016”

Ir noslēdzies Strenču novada pašvaldības izsludinātais un administrētais  projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2016”, kurā no nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām tika saņemti 6 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu 2 613,69 eiro.

2016. gada konkursa prioritātes:

=         rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;

=         daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekārtošana;

=         publiski pieejamu aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana

Projektu realizācijai pieejamais finansējums konkursa ietvaros  - 2000,00 eiro.

Vērtēšanas komisija, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kritērijus, izvērtēja projektu pieteikumus un lēma atbalstīt piecus projektus par kopējo pieejamo summu 2 000,00 eiro. Četri no atbalstītajiem projektiem iegūs pilnu pieprasīto summu, bet viens – daļēju finansējumu. 

Atbalstītie projekti:

1.      Strenču evaņģēliski luteriskā draudze,  projekts Pārvietojamās tualetes iegāde Strenču evaņģēliski luteriskai baznīcai.

Mērķis:  Nodrošināt baznīcas apmeklētāju pamatvajadzības, garantējot higiēnas prasībām atbilstošu vidi.

Piešķirtais finansējums:  EUR  450,00

 

2.      Biedrība “ESAM JĒRCĒNIEM”, projekts Daudzdzīvokļu namu pagalma labiekārtošana.

Mērķis:  Nodrošināt daudzdzīvokļu namu mazajiem iedzīvotājiem sakārtotu un drošu vidi rotaļām brīvā dabā.

Piešķirtais finansējums:  EUR  500,00

 

3.      Iedzīvotāju grupa “Hokejs Strenčos”, projekts Strenču vidusskolas hokeja laukuma labiekārtošana.

Mērķis:  Uzstādīt hokeja laukuma abos galos dzelzs tīklus, tādējādi radot drošu vidi un samazinot spēles pārtraukumus.

Piešķirtais finansējums:  EUR  371,59

 

4.      Biedrība “Kāre”,  projekts  Kūru gaišu uguntiņu, lai sanāca ciema ļaudis.

Mērķis:  Papildināt esošo atpūtas vietu pie Plāņu tautas nama ar izveidotu ugunskura un svētku pusdienu ieturēšanas vietu

Piešķirtais finansējums:  EUR  456,50

 

5.      Iedzīvotāju grupa “Basketbola komanda  Strenči “, projekts Formas tērpu izgatavošana Strenču basketbola komandai.

Mērķis:  Prezentēt Strenču novada tēlu plašākā sabiedrībā. Kļūt vēl atpazīstamākiem!

Piešķirtais finansējums:  EUR  221,91

 

No  2016. gada jūnija līdz decembrim ar Strenču novada pašvaldības atbalstu visā novadā tiks īstenotas projektos minētās aktivitātes. Informācija par atbalstīto projektu pasākumiem un rezultātiem būs pieejama decembra beigās finansējuma saņēmēju sagatavotajās prezentācijās Strenču novada mājas lapā, sadaļā Sabiedrība ar dvēseli.

 

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence

21.03.2016.

STRENČU NOVADĀ IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU "SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2016" 

Strenču novada dome izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2016”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projektiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Konkursa prioritātes:

=           rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;

=           daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekārtošana;

=           publiski pieejamu aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana.

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts projektam, ir 500,00 EUR. Viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu grupa projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami periodā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 5.maijam. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2016.gada 30.novembrim. 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma dokumenti pieejami zemāk. Papildus informācija pa tālruni 64715667 vai e-pastu: kristine.lace@strencunovads.lv

 

Informē Kristīne Lāce,  Konkursa koordinators un kontaktpersona pašvaldībā

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PROJEKTA BUDŽETS

STARPZIŅOJUMS

GALA ZIŅOJUMS

ATSKAIŠU BUDŽETS 

2015. gads 

 "SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2015" PROJEKTU PREZENTĀCIJAS

 Iedzīvotāju grupas Senatnes atklājēji  projekts „Numismātikas kolekcijas ceļojošā izstāde Strenču novadā” SKATĪT ŠEIT

 Biedrības „Cerības pakāpiens”  projekts „Sportisko aktivitāšu aprīkojuma iegāde Sedas bērnu rotaļu laukumam” SKATĪT ŠEIT

Biedrības „Šūpolēs” projekts  „Strenču novada brīvprātīgais 2015” SKATĪT ŠEIT

Mednieku biedrības „Jērcēni” projekts  „Pret rītiem, pret vakariem”

 

22.09.2015.

"SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2015" SEDAS ROTAĻLAUKUMĀ 

http://www.strencunovads.lv/aktualitates/sabiedriba-ar-dveseli-2015-sedas-rotallaukuma

23.07.2015.

NOSLĒDZIES PROJEKTU KONKURSS “SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2015”

Nīderlandiešu apvienība “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) projektu “Kern met Pit” jeb “Sabiedrība ar dvēseli” iesāka 1978. gadā. Tas aicināja iedzīvotājus pašu spēkiem uzlabot savu vidi un savas dzīves kvalitāti. Deviņdesmitajos gados KNHM savu darbību paplašināja, sākot strādāt arī centrālajā un austrumu Eiropā, bet 2003. un 2004. gadā nonāca arī līdz Latvijai. Ar KNHM atbalstu vairāku gadu garumā īstenoti milzum daudz projektu visā Latvijā, arī pie mums Strenču novadā. Šobrīd projektu finansēšanu Latvijā ir pārņēmušas pašvaldības, tāpēc arī  Strenču novadā tika izsludināts projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2015” iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam. 

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves vides kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Strenču novadā, veicināt Strenču novada iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Iespēja iesniegt projekta pieteikumu tika dota nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju interešu grupām. Nosacījumos tika aicināts vērst uzmanību uz projekta nozīmību, aktualitāti un labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. 2015. gada konkursa prioritātes bija: rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana, daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekārtošana, publiski pieejamu sporta bāzu un aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana, citi pasākumi.

Konkursā tika iesniegti pavisam seši projekti. Divi, diemžēl, neatbilda administratīvajiem kritērijiem un netika apstiprināti konkursam.  Četri projekti tika izvērtēti un ieguva finansiālo atbalstu.

Iedzīvotāju grupa Senatnes atklājēji pieteica projektu „Numismātikas kolekcijas ceļojošā izstāde Strenču novadā”. Projekta rezultātā tiks izveidota pārvietojama numismātikas vēstures kolekcijas izstāde un īstenotas  ceļojošās izstādes Strenču novada publiskajās iestādēs.


Mednieku biedrība „Jērcēni” pieteica projektu  „Pret rītiem, pret vakariem”, kura rezultātā Jērcēnmuižas parkā taps gadskārtu ieražu svētku un citu kultūras pasākumu svinēšanas vieta ar rituālu laukumu, šūpolēm un pārvietojamiem soliņiem. 

Biedrība „Cerības pakāpiens” īstenos projektu „Sportisko aktivitāšu aprīkojuma iegāde Sedas bērnu rotaļu laukumam”. Rezultātā tiks pilnveidots sporta un rotaļu aktivitāšu laukums Sedā, labiekārtojuma uzlabošana un stādījumu papildināšana.

Biedrība „Šūpolēs” iesniedza projekta pieteikumu  „Strenču novada brīvprātīgais 2015” . Īstenojot šo projektu, decembrī tiks noorganizēta pateicības pēcpusdiena „Strenču novada brīvprātīgais 2015”, kas būs kā turpinājums jau kopš 2012.gada iedibinātajai tradīcijai- godināt cilvēkus, kas bez atlīdzības ieguldījuši savus resursus vietējās sabiedrības ikdienas dzīves uzlabošanai.

Lai izdodas projektu realizācija un mērķu sasniegšana!

 25.06.2015.

STRENČU NOVADĀ IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU "SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2015"

 

Strenču novada dome izsludina projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli 2015”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projektiem jebkurā jomā, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. 

Konkursa prioritātes:

=           rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;

=           daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekārtošana;

=           publiski pieejamu sporta bāzu un aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana;

=           citi pasākumi.

Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts projektam, ir 500,00 EUR. Viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu grupa projekta realizācijā var piedalīties ar savu finansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami periodā no 2015.gada 19.jūnija līdz 2015.gada 6.jūlijam. Apstiprinātie projekti jāīsteno Strenču novada administratīvajā teritorijā līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

          Starpziņojums

          Gala ziņojums

Papildus informācija pa tālruni 64715624, e-pastu: iveta.ence@strencunovads.lv