Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Dāvim Spundem 140

Projekts: GADSIMTU SATIKŠANĀS. DĀVIM SPUNDEM - 140

 

Atbalsta fonds: VAS “Latvijas valsts meži”  un VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonds)

Īstenošanas periods:  02.05. – 15. 12..2017.

 Projekta mērķis:

•         Strenču pilsētas vēsturiskā fotomateriāla  kā materiālā kultūras mantojuma pārmantošana un popularizēšana.

•         Strenču novada iedzīvotāju vietējās identitātes stiprināšana, projekta aktivitātēs  iesaistot mērķauditoriju – skolēnus. 

Projekta uzdevums

•         Izveidot materiālā kultūras mantojuma – 20 gadsimta izcilā fotogrāfa Dāvja Spundes fotogrāfiju ekspozīciju, nodrošinot tā pieejamību plašai sabiedrībai. 

•         Iesaistīt aktivitātēs skolēnus, tādējādi rosinot viņus caur interesantām nodarbēm izzināt savas pilsētas seno fotogrāfiju kā pilsētas materiālā kultūras mantojuma bagātību; iepazīties ar šī krājuma apjomu, 20. gadsimta sākumposma notikumiem Strenču pilsēta, ar objektiem, ko karš nopostījis un kuru vairs pilsētā nav; vērot dažādu norišu un objektu pārvērtības līdz mūsdienām un salīdzināt tās; dalīties izzinātajā un paveiktajā ar novada ļaudīm un pilsētas viesiem.

•         Radīt priekšnoteikumus kultūrvēsturiskā maršruta izveidei Strenču pilsētā. 

Projekta aktivitātes:

•             Fotomateriāla izpēte, atlase un digitālo kopiju  izvēle ekspozīcijas izveidei.

Aktivitātes uzdevums ir atlasīt 15 nozīmīgāko 20.gs sākumposma Strenču pilsētas objektu un ar tiem saistīto notikumu fotomateriālus ekspozīcijas izveidei.

Strenču novada vidusskolas vēstures skolotāja Sarmīte Krūze (CV pielikumā) ar vidusskolas klases skolēniem veiks Strenču novadā  - novada domes arhīvā, skolā, Strenču Psihoneiroloģiskās  slimnīcas (PNS) vēsturiskās ekspozīcijas krājumā pieejamā    fotomateriāla izpēti un  atlasi. Vispirms tiks veikta Strenču novada domes rīcībā esošās digitālās foto kolekcijas izpēte un inventarizācija. Tad darbs ar fotogrāfijām PNS vēsturiskās ekspozīcijas krājumā. Vienlaikus tiks izpētīts fotomateriāls, novērtēta tā kvalitāte un izlemts par to izmantošanu ekspozīcijas vajadzībām, kvalitatīvāko fotogrāfiju skenēšana. Vienu dienu kopā ar skolēniem paredzēts pavadīt Rīgā, Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumā, izpētot un atlasot pieejamo fotomateriālu digitālo kopiju ieguvei.

•             Objektu un to atrašanās vietu identificēšana un fotofiksācija pilsētvidē.

Aktivitātes uzdevums ir pēc atlasītajā fotomateriālā redzamā, vai vēsturiskajām liecībām par to,  identificēt objekta atrašanās vai dažādu notikumu norises vietu Strenču pilsētā, nofiksēt to koordinātes, nofotografēt to. Šo uzdevumu skolēni veic sacensību veidā - “Divi gadsimti vienotā rakursā”. Pēc uzdevumu veikšanas tiks atlasīti veiksmīgākie rakursi, kas visvairāk atbilst vēsturiskajās fotogrāfijās attēlotajam.  

•             Ekspozīcijas izveidei atlasīto attēlu aprakstu sagatavošana.

Skolotāja kā vēstures eksperts kopā ar skolēniem gatavo ekspozīcijai atlasītā  fotomateriālā redzamo objektu vai notikumu aprakstus, izmantojot jau iepriekš iegūtās zināšanas, esošos pētījuma materiālus gan PNS vēsturiskās ekspozīcijas krājumā, gan skolā, gan Strenču novada Tūrisma informācijas centrā. Rezultāts  kalpos par pamatu ekspozīcijas materiālu izveidei.

•             Digitālās objektu kartes izveide.

Pēc objektu atrašanās vietu identificēšanas un aprakstu sagatavošanas skolotāja ar skolēniem veido digitālo objektu karti programmatūrā “Baltic Maps”. Kartē atzīmē izvēlētos objektus, objektiem pievieno sagatavotos aprakstus un objektu fotofiksācijas vēsturiskajā rakursā. 

•             Prezentācijas “Pagātnes ainava mūsdienu skatos” izveide.

Skolēni skolotājas vadībā veido digitālu prezentāciju, kurā ietvertas vēsturiskās fotogrāfijas un šo objektu fotofiksācijas mūsdienās, kam izmantoti atlasītie veiksmīgākie skolēnu fiksētie rakursi. Šo objektu saīsināti apraksti, digitālā objektu karte. (Ja nav iespējama kartes demonstrēšana tiešsaistē, tad slaidos ietver kartes ekrānskatus ar atsevišķiem objektiem un to aprakstiem). Prezentācija paredzēta demonstrēšanai ekspozīcijas atklāšanas pasākumā, ievietošanai novada mājaslapā,  u.c.

•             Digitālo fotomateriālu iegāde.

Strenču novada dome iegādāsies digitālās kopijas fotomateriāliem, kas tiks atlasīti, strādājot ar Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumu. Rezultātā – iegūti vizuālie materiāli digitālā formā.

•             Ekspozīcijas materiālu maketēšana.

Ekspozīcijai atlasīto 15 fotogrāfiju un to aprakstu savietošana vienotā dizainā. 1 fotogtāfija un tās apraksts paredzēts izdrukai A2 formāta lapā. Darbam tiks piesaistīts profesionāls dizaineris vai mākslinieks.

•             Ekspozīcijas materiālu izgatavošana (planšetes A2). 

15 planšetu (A2)  izgatavošana pārvietojamās izstādes izveidei. Lai nodrošinātu ekspozīcijas materiālu ilglaicību, planšetes tiks gatavotas no 10 mm bieza saplākšņa ar drukātu fotomateriālu, kas pārlīmēts ar anti-graffiti plēvi. Ekspozīcijas materiāls paredzēts ne tikai pārvietošanai, bet tās paredzēts izvietot arī āra apstākļos atsevišķos pasākumos – novada svētkos, plostnieku svētkos, foto orientēšanās pasākumā u.c. Izgatavošanai tiks piesaistīts attiecīgas nozares uzņēmums. 

•             Ekspozīcijas materiālu izstādes prezentācija Strenču tautas interešu namā. 

Sadarbībā ar Strenču bibliotēkas darbiniekiem un skolēniem Strenču tautas interešu namā tiks izstādītas izgatavotās planšetes. Skolēni iepazīstinās apmeklētājus ar sagatavoto prezentāciju “Pagātnes ainava mūsdienu skatos”.

Lēmums par projekta ieviešanu: 26.04.2017.

Projekta kopējais finansējums: EUR  1 350,00

=         Publiskais finansējums:  EUR 1 000,00.

=         Pašvaldības līdzfinansējums: EUR  350,00

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624,                                 

e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

JAUNUMI 

19.07.2017.

VELTĪJUMS DĀVIM SPUNDEM LASĪT ŠEIT 

 

Darbs pie fotogrāfiju atlasīšanas Latvijas Fotogrāfijas muzejā