Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Izsoles

30.08.2017.

 

ZEMES STARPGABALU IZSOLES

Strenču novada  dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu  Ziedugravas ielā 3A,  Strenčos, 714 m2  platībā ar kadastra Nr.9417 001 2127  ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 858 EUR.  Maksāšanas līdzekļi 100 % euro.  Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas  personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Ziedugravas ielā 3A,  Strenčos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv un domes kancelejā.  Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot  pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr.26114866 ) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 85.80 EUR, dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi 

Strenču novada  dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu  Starpgabals 2/148,  Jērcēnu pagastā, 1,0700 ha  platībā ar kadastra Nr.9462 002 0216  ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 1858 EUR.  Maksāšanas līdzekļi 100 % euro.  Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas  personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Starpgabals 2/148,  Jērcēnu pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv un domes kancelejā.  Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot  pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr. 26114866) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 185,80 EUR, dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi  

Strenču novada  dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu  Starpgabals 2/149,  Jērcēnu pagastā, 0,9000 ha  platībā ar kadastra Nr.9462 002 0287  ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 1558 EUR.  Maksāšanas līdzekļi 100 % euro.  Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas  personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Starpgabals 2/149,  Jērcēnu pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv un domes kancelejā.  Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot  pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr. 26114866) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 155,80 EUR, dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

 Izsoles noteikumi 

 

16.01.2017.

 

Dzīvokļu izsoles

Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-1, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000131), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 32,7 m2, 324/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 2400 EUR. Izsoles nodrošinājums 240,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2017.gada 13.februārim pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 14.februārī  pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi 

Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-2, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000132), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,2 m2, 513/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 3500 EUR. Izsoles nodrošinājums 350,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2017.gada 13.februārim pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 14.februārī  pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi 

Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli “Tiltlejas”-4, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000133), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 65,2 m2, 649/1936 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 3300 EUR. Izsoles nodrošinājums 330,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2017.gada 13.februārim pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 14.februārī  pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi 

 

 

29.03.2016.

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA PĀRDOD IZSOLĒ 

 Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Kalniņi”, Plāņu pagastā, Strenču novadā, kadastra Nr.9476 011 0089, valsts ½ domājamo daļu – sākumcena EUR 1 400.00, nodrošinājums EUR 140.00, izsole 12.05.2016. plkst. 12-00, pieteikšanās termiņš līdz 28.04.2016. plkst. 16-00. 

 

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesīgā persona ir minētā nekustamā īpašuma kopīpašnieks, kurš pieteikumu par attiecīgā nekustamā īpašuma pirkšanu var iesniegt mēneša laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374. 

07.11.2015.

 DZĪVOKĻA IZSOLE


Strenču novada dome pārdod atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli Gaidu ielā 27-2, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000130), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47,8 m2, 493/3662 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 1200 EUR. Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2015.gada 7.decembrim pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2015.gada 8.decembrī pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.  IZSOLES NOTEIKUMI

 

07.09.2015.

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA IZSOLE

Strenču novada dome pārdod atkārtotā  atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli Gaidu ielā 27-2, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000130), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47,8 m2, 493/3662 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 1940 EUR. Izsoles nodrošinājums 194,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2015.gada 5.oktobrim pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2015.gada 6.oktobrī pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

16.07.2015.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI 

Strenču novada dome pārdod  atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli Gaidu ielā 27-2, Strenčos, Strenču nov. (kadastra Nr.94179000130), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47,8 m2, 493/3662 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, palīgēkām un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 2423 EUR. Izsoles nodrošinājums 242,30 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2015.gada 4.augusta pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2015.gada 5.augustā pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLES NOTEIKUMI 

Strenču novada  dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu  Jāņa ielā 6A, Strenčos, Strenču nov. 927 m2 platībā ar kadastra Nr.9417 001 0041  ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 807 EUR.  Maksāšanas līdzekļi 100 % euro.  Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kam ir kopēja robeža ar starpgabalu Jāņa ielā 6A, Strenčos, Strenču novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622.  Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot  pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 līdz 2015.gada 4.augustam plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 80,70 EUR. Dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2015.gada 5.augustā pulkst. 11.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLES NOTEIKUMI 

24.04.2015. 

PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS IZSOLI lasīt šeit

12.09.2014.

Strenču novada dome pārdod atkārtotā  atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli Miera ielā 7-14, Sedā, Strenču nov.(kadastra Nr.94139000316), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 66.6 m2, 639/10628 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 1364 EUR. Izsoles nodrošinājums 136,40 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2014.gada 7.oktobrim pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2014.gada 8.oktobrī pulkst. 9.30 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

 IZSOLES NOTEIKUMI

Strenču novada  dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu “Starpgabals 1/312”, Jērcēnu pagastā, 1,32 ha platībā ar kadastra Nr.9462 001 0125  ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 1185 EUR.  Maksāšanas līdzekļi 100 % euro.  Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kam ir kopēja robeža ar starpgabalu “Starpgabals 1/312”, Jērcēnu pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv un domes kancelejā.  Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot  pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr. 64715610 ) līdz 2014.gada 7.oktobrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 118,50 EUR. Dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2014.gada 8.oktobrī pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

IZSOLES NOTEIKUMI

30.06.2014.

Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- neizīrētu dzīvokli Miera ielā 7-14, Sedā, Strenču nov.(kadastra Nr.94139000316), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 66.6 m2, 639/10628 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemesgabala. Izsoles objekta sākumcena 1705 EUR. Izsoles nodrošinājums 170,50 EUR. Dalības maksa 30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2014.gada 28.jūlijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2014.gada 29.jūlijā pulkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi


   Strenču novada dome pārdod atklātā izsolē ar pretendentu atlasi ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Parka ielā 23A, Sedā, Strenču nov. (kadastra Nr.94130010306), kas sastāv no poliklīnikas ēkas ar kopējo platību 222.2 m2 un zemesgabala 1642 m2. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi- īpašuma izmantošana sociālā darba funkciju veikšanai Izsoles objekta sākumcena 6142 EUR. Izsoles nodrošinājums 614,20 EUR. Dalības maksa 30 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā . Tālruņi uzziņām par nekustamo īpašumu 26114866 un 64715622. Pieteikumi izsolei iesniedzami Strenču novada domes kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos līdz 2014.gada 28.jūlijam pulkst. 14.00. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2014.gada 29.jūlijā pulkst. 10.30 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi

7.05.2014.

Pārdod pašvaldības kustamo mantu

Strenču novada pašvaldība pārdod sekojošus pašvaldībai piederošos transporta līdzekļus:
1. Pasažieru autobuss SETRA S210 HD (izgatavošanas gads 1987., nobraukums 444174 km, noņemts no uzskaites CSDD) par EUR 2000.
2. Ugunsdzēsēju automašīna GAZ 66 AC-30 (izgatavošanas gads 1989., noņemta, no uzskaites CSDD, daļēji izkomplektēta) par EUR 300.
3. Vieglā automašīna VW PASSAT Variant (izgatavošanas gads 1996, valsts reģ. Nr. FD1215, nobraukums 357870 km, TA līdz 18.12.2013., visus ar transporta līdzekļa pārreģistrāciju saistītos izdevumus sedz pircējs) par EUR 220.
4. Vieglās automašīnas piekabe TOM 650 (izgatavošanas gads 1992, valsts reģ. Nr. B2321, daļēji izkomplektēta, visus ar transporta līdzekļa pārreģistrāciju saistītos izdevumus sedz pircējs) par EUR 40.
 
Apskatīt transporta līdzekļus iespējams darba laikā iepriekš piesakoties pa tālruņiem 26372979 /Ilmārs Strauts/ vai 26114866 /Kārlis Kārkliņš/. Pieteikumu iegādāties transporta līdzekli jāiesniedz Strenču novada pašvaldības kancelejā Valkas ielā 16, Strenčos, Strenču novadā.
 

30.04.2014.

Strenču novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo automašīnu Audi 80, izgatavošanas gads 1992., nosacītā cena – EUR 170,00 (ar PVN), nodrošinājums EUR 17,00, dalības maksa – EUR 5,00 (t.sk.PVN), izsoles solis - EUR 10,00.
  Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Strenču novada pašvaldības kontā: reģistrācijas Nr.90009116346, A/S Swedbank, konts LV44HABA0551025830131.
  Izsole notiks 2014 gada 14.maijā plkst. 10.00 Strenču novada pašvaldības Strenču pārvaldes ēkā, Rīgas ielā 7, Strenčos.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv  vai pašvaldības kancelejā, kustamo mantu var apskatīt iepriekš piesakoties  pa tālr. 26372979.
  Pieteikumus pieņems  Strenču novada pašvaldības kancelejā, Valkas ielā 16, Strenčos līdz 13.05.2014. plkst. 14.00. 

 

23.10.2013.

Strenču novada pašvaldība atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Stabiņi”, Jērcēnu pagasts, Strenču nov., kadastra Nr. 9462 002 0181, kas sastāv no zemesgabala 1.0 ha,  dzīvojamās mājas (dzīvošanai nederīga) un saimniecības ēkas (pagrabs). Sākumcena Ls 1400.00 ( EUR 1992.02). Solis- Ls 100.00 (EUR 142.29). Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmā priekšmeta noteiktās sākuma cenas. Dalības maksa Ls 20.00 ( EUR 28.46).
Uz atsavināmo nekustamo īpašumu pirmpirkuma tiesību nav. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā : www.strencunovads.lv .
Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622.
Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot (vai nosūtot pa pastu) pieteikumu Strenču novada domē: Strenčos, Valkas ielā 16, 17. kabinetā; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr. 64715610 ) līdz 2013.gada 5.decembrim plkst. 14.00,ieskaitot, iemaksājot nodrošinājuma naudu 10% (desmit procentu) apmērā no Izsoles noteikumos izsolāmā priekšmeta noteiktās sākuma cenas, tas ir Ls 140,00  ( EUR 199.20),  un dalības maksu Ls 20.00 Strenču novada domes (Reģ. Nr. 90009116346) kontā Nr.LV44HABA0551025830131, AS „Swedbank”.
Izsoles norises  laiks: 2013.  gada 6. decembris,   plkst. 10.00.
Izsoles norises vieta:  Strenču novada domes sēžu zāle,  Valkas ielā 16, Strenčos.

22.10.2013.

Strenču novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu :
1.Autobusu SETRA S 210 HD, izgatavošanas gads 1987., nosacītā cena – LVL 2500,00 (ar PVN), /EUR 3557.18/ nodrošinājums LVL 250,00, /EUR 355.72/ dalības maksa – LVL 20,00 (t.sk.PVN),/EUR 28.46/ izsoles solis - LVL 50,00.
2.Ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66 AC-30, izgatavošanas gads 1989., nosacītā cena – LVL 380,00 (ar PVN),/EUR 540.69/ nodrošinājums LVL 38,00, /EUR 54.07/ dalības maksa – LVL 10,00 (t.sk.PVN),/EUR 14.23/ izsoles solis - LVL 20,00.
  Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Strenču novada pašvaldības kontā: reģistrācijas Nr.90009116346, A/S Swedbank, konts LV44HABA0551025830131.
  Izsoles notiks 2013. gada 8.novembrī  plkst. 10.00 Strenču novada pašvaldības Strenču pārvaldes ēkā, Rīgas ielā 7,Strenčos.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  www.strencunovads.lv vai pašvaldības kancelejā, , kustamo mantu var apskatīt iepriekš piesakoties  pa tālr. 26372979.
  Pieteikumus pieņems  Strenču novada pašvaldības kancelejā, Valkas ielā 16, Strenčos līdz 07.11.2013. plkst. 14.00.
 

04.07.2013.

„Strenču novada domes Privatizācijas un izsoles komisija paziņo, ka, pamatojoties uz atsavināšanas ierosinājumiem, ir nodoti atsavināšanai pašvaldības īpašumi – divi zemes starpgabali: Trikātas iela 28B, Strenčos, 3706 m2 platībā /kadastra Nr.9417 001 1938 / ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) Ls 740.00 (septiņi simti četrdesmit lati), un Jāņa iela 4, Strenčos, 1146 m platībā /kadastra Nr. 9417 001 1421/ ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu ) Ls 570,00 (pieci simti septiņdesmit lati).  Maksāšanas līdzekļi 100 % latos. Par Izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kam ir vismaz viena kopēja robeža ar starpgabalu Trikātas ielā 28B, Strenčos un starpgabalu Jāņa iela 4, Strenčos. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu pieteikumu Strenču novada domē: Strenčos, Valkas ielā 16, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr. 64715610 ) līdz 2013.gada 8. augustam plkst. 15.30 ieskaitot, iemaksājot nodrošinājuma naudu 10% (desmit procentu) apmērā no Izsoles noteikumos izsolāmā priekšmeta noteiktās sākumcenas, tas ir Ls 74,00 (septiņdesmit četri lati) par īpašumu Trikātas iela 28B un  Ls 57,00 ( piecdesmit septiņi lati ) par īpašumu Jāņa iela 4, ieskaitot Strenču novada domes (Reģ. Nr. 90009116346) Valsts kases norēķinu kontā  LV51TREL9807180941810, Valsts kases kods TRELLV22 .  Izsoles norises sākuma laiks: 2013. gada 9. augusts  plkst. 12.00. Izsoles norises vieta Strenču novada dome,  Valkas ielā 16, Strenčos.”  

Pielikums Nr. 7.9.p

Pielikums Nr.7.10.p

 

 10.09.2011.

Strenču novada dome, pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, paziņo par sekojošas pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli:
1. Vielā automašīna Audi 80, nosacītā cena 100 LVL (t.sk.PVN 22%), nodrošinājuma apmērs 10 LVL.
2. Pasažieru autobuss Mercedes Benz, nosacītā cena 1400 LVL (t.sk.PVN 22%), nodrošinājuma apmērs 140 LVL.
3. Traktora piekabe PRT-7, nosacītā cena 150 LVL (t.sk.PVN 22%) , nodrošinājuma apmērs 15 LVL.
4. Traktors JUMZ 6KL, nosacītā cena 200 LVL (t.sk.PVN 22%), nodrošinājuma apmērs 20 LVL.
5. Kravas furgons Pegeot, nosacītā cena 130 LVL (t.sk.PVN 22%), nodrošinājuma apmērs 13 LVL.
    Iepazīties izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli var Strenču novada domē Valkas ielā 16, Strenčos līdz 15.09.2011. pulksten 14.00.
 
   Ar izsolāmo mantu var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālr. 26372979.
   Reģistrācijas maksa izsolei noteikta 5 LVL (t.sk.PVN 22%).
   Izsole notiks Strenču pilsētas pārvaldes ēkā Rīgas ielā 8, Strenčos 16.09.2011. pulksten 10.00.
 
   Nodrošinājuma nauda un izsoles dalības maksa ieskaitāma Strenču novada domes kontā A/ S Swedbank , konta Nr. LV 44HABA0551025830131, norādot maksājuma mērķi.
   Maksa par nosolīto mantu jāsamaksā līdz 23.09.2011.
 

Izsoles noteikumi Nr. 1

Izsoles noteikumi Nr. 2

Izsoles noteikumi Nr. 3

Izsoles noteikumi Nr. 4

Izsoles noteikumi Nr. 5