Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Pašvaldība

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBA

Strenču novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads
Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
Strenči- novada pilsēta;
Seda- novada pilsēta;
Jērcēnu pagasts - novada pagasts;
Plāņu pagasts - novada pagasts.

 

Kontaktinformācija:

Tālr:  64715610
Fax:  64715619
Adrese:
Strenču novada dome
Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
e-pasts:
 
dome@strencunovads.lv

 

Reģ. Nr.:90009116346
Norēķinu konti:

A/ S Swedbank , konts LV 44HABA0551025830131

A/S SEB Banka, konts LV28UNLA0050014316383

A/S SEB Banka, konts LV81UNLA0050014319309

Valsts kase, konts LV51TREL9807180941810

 

Ziedojumu un dāvinājumu  konts A/ S Swedbank  LV14HABA0551025830089

 

Pašvaldībā nav pašvaldības aģentūras.
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

Pašvaldībai nav kapitāldaļu  privātajās kapitālsabiedrībās.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

  • „Latvijas Pašvaldību savienība”; www.lps.lv 
  • Lauku partnerība „Ziemeļgauja”; www.zgauja.lv
  • „Latvijas piļu un muižu asociācija”; www.pilis.lv
  • Latvijas Bāriņtiesas asociācija;
  • biedrība „VARIĀCIJA”;
  • biedrība „Gaujas plostnieki”;
  • biedrība „Cinema Island SEDA”;
  • Latvijas Pašvaldību apvienība „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija”


 STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2016. - 2018. GADAM
   

 lasīt šeit: Strenču novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāns 2016. - 2018. gadam