Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Pakalpojumi

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS SNIEGTIE PUBLISKIE PAKALPOJUMI

 

Saskaņā ar grozījumiem MK 2007. gada 6. marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (MK 27.04.2010. noteikumi Nr.399 un MK 15.06.2010. noteikumi Nr. 536) pašvaldību mājas lapās sadaļā Pakalpojumi ir jānodrošina informācija par publiskajiem pakalpojumiem.

Strenču novada iedzīvotājiem informācija par publiskajiem pakalpojumiem būs pieejama ar publisko pakalpojumu kataloga palīdzību portālā www.latvija.lv

 

SADAĻA IR IZSTRĀDES STADIJĀ, INFORMĀCIJA TIEK GATAVOTA UN TIKS PIEVIENOTA PAKĀPENISKI

ATBILDĪGAIS

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

VEIDLAPAS

APRAKSTS

Izpilddirektors 

Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

Iesniegums

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Iesniegums

Atļaujas izsniegšana publisko pasākumu organizēšanai

Iesniegums

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu nodaļas vad.

Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana


https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1175/ProcesaApraksts

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1176/ProcesaApraksts

Dzimšanas fakta reģistrācija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1177/ProcesaApraksts

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitāti

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1178/ProcesaApraksts

Baznīcā noslēgto laulību reģistrācija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1180/CitaInformacija


Laulības reģistrācija


https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1183/ProcesaApraksts


Miršanas fakta reģistrācija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1187/ProcesaApraksts

Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1189/ProcesaApraksts

Dzimšanas reģistra papildināšana adopcijas gadījumā un jauna satura dzimšanas apliecības izsniegšana

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana

   Mirušo apbedīšana  

https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Maja-unvide/apbedisana

 PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Zemes ierīkotāja

Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Strenču novada pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana

Adreses piešķiršana

Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

Zemes ierīcības projekta izstrāde

   Darījumi ar lauksaimniecības zemi

 Iesniegums fiz.pers.

Iesniegums jurid. pers. 

 

Teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

   Iesniegums koku ciršanai ārpus meža  Iesniegums  

TŪRISMA PAKALPOJUMI

TIC speciāliste

Tūrisma informācijas sniegšana

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

PP priekšnieks

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana

 

Iesniegums

IPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS UN TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšana

Atļaujas izsniegšana vai atteikums par apkures veida maiņu telpām

Atļaujas izsniegšana vai atteikums par lokālo siltuma avotu izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju vai likvidāciju un par apkures veida maiņu ēkām un būvēm

Informācijas un konsultāciju sniegšana par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzskaiti un apmaksas kārtību

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana

Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana

Dzīvojamo telpu maiņa

Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā maznodrošinātām personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā maznodrošinātām personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns

Izziņas par ģimenes kapavietu izsniegšana

Kapavietas (vienvietīgas, divvietīgas, trīsvietīgas vai četrvietīgas) piešķiršana mirušā apbedīšanai atvērtajās kapsētās Strenču novadā

Kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā kapa rakšanai Strenču novadā

Atļaujas izsniegšana rakšanas darbiem Strenču novada teritorijā

SOCIĀLAIS DIENESTS

SD vadītāja

 Uzziņas un konsultācijas Sociālajā dienestā

  Izziņa par iztikas minimuma izsniegšanu

Iesniegums

  Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu

Iesniegums

  Izziņas par atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma, par zālēm un medicīnas precēm

Iesniegums

  Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Iesniegums

  Dzīvokļa pabalsts

Iesniegums

  Ēdināšanas pabalsts

Iesniegums

  Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksai

Iesniegums

  Pabalsts ārkārtas situācijā

Iesniegums

 Vienreizējais pabalsts jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai

Iesniegums

  Aprūpes mājās pabalsts

Iesniegums

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem ārpusģimenes aprūpe ir beigusies

Iesniegums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā

Iesniegums

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Iesniegums

 

 

BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesas pr-tāja

 Ārpusģimenes aprūpe - audžuģimene

Iesniegums 

 Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

 Iesniegums

 Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

 Iesniegums

 Mantisko interešu aizsardzība

 Iesniegums

 Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citu personu aprūpē Latvijā

 iesniegums

 Adopcija

 Iesniegums