Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Kontakti

STRENČU NOVADA DOME

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV 4730

KONTAKTTĀLRUŅI

AMATS 

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

Domes priekšsēdētājs

Jānis Pētersons

64715611

29420536

janis.petersons@strencunovads.lv

Izpilddirektore

Vita Vīksna

64715616

vita.viksna@strencunovads.lv

Vecākā lietvede

Linda Viduce

 64715610

lietvediba@strencunovads.lv

Personāla vadības

speciāliste

Ināra Ēķe

64731621

personals@strencunovads.lv

 Strenču novada dome Faksa Nr.  64715619 dome@strencunovads.lv

Izglītības speciāliste 

Liene Krūmiņa

64715640

liene.krumina@strencunovads.lv

Kancelejas vadītāja

Dace Janīte

64715614

dace.janite@strencunovads.lv

Jurists

Viola Lāce

64715615

viola.lace@strencunovads.lv

Jurista palīgs Diana Šalgūna  

jurista.paligs@strencunovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ginta Gailīte

64715660

ginta.gailite@strencunovads.lv

Darba inspektors

Aivars Mateuss

26373684

aivars.mateuss@strencunovads.lv

Datortīklu administrators

Andrejs Stirna

26016679

andrejs.stirna@strencunovads.lv

Veselības veicināšanas darba koordinatore

Baiba Kondriča

baiba.kondrica@strencunovads.lv

Valsts un pašvaldības vienotā Klientu apkalpošanas centra speciāliste Simona Kalniņa  66954852

strenci@pakalpojumucentrs.lv

KAC@strencunovads.lv

Grāmatvedības un finanšu nodaļa 

Vadītāja

Vineta Zandere

64715618

vineta.zandere@strencunovads.lv

gramatvediba@strencunovads.lv

Vadītājas vietniece - Ekonomiste

Solvita Raga 

64715613

ekonomists@strencunovads.lv

Grāmatvede

Mudīte Gustava

64715612

mudite.gustava@strencunovads.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators

Kārlis Kārkliņš

26114866

karlis.karklins@strencunovads.lv

Plānošanas un attīstības nodaļa

 Vadītāja  Iveta Ence

 

 64715624  iveta.ence@strencunovads.lv
Tūrisma speciāliste - starptautisko projektu vadītāja    64715667

tic@strencunovads.lv

 Projektu vadītāja

 

 Zaiga Auniņa

 

 64715657

zaiga.aunina@strencunovads.lv

 Iepirkumu speciāliste  Ilze Bičevska  64715664 ilze.bicevska@strencunovads.lv

iepirkumi@strencunovads.lv

 Zemes ierīkotāja  Alīna Ločmele  64715622 alina.locmele@strencunovads.lv
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa

Vadītājs

Ilmārs Strauts

64715621

26372979

ilmars.strauts@strencunovads.lv

Vadītāja vietniece

Inese Kārkliņa

64715623

29129911

inese.karklina@strencunovads.lv

Komunālinženieris Vladimirs Jevsejevs

64715642

28625807

vladimirs.jevsejevs@strencunovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Inese Zvirbule

64715620

inese.zvirbule@strencunovads.lv

dzimtsaraksti@strencunovads.lv

Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Mobilais tālrunis 

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

 

Ina Neimane

64715632 

26318020

ina.neimane@strencunovads.lv

barintiesa@strencunovads.lv

 Priekšsēdētājas vietniece  Mairita Kezika  26318020

mairita.kezika@strencunovads.lv

 Sekretāre  Anita Auniņa  64715632 anita.aunina@strencunovads.lv

Sociālais dienests

Vadītāja

 Inguna Ozola

 64715617

socialais.dienests@strencunovads.lv

Strenču pilsētas sociālā darbiniece

Amanda Vilkaste

64715626

26171122 

 amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Sociālās palīdzības organizators Sedas pilsētā  Iveta Puzule

 26171133

sd.organizators@strencunovads.lv

Jērcēnu pagasta sociālā darbiniece

Amanda Vilkaste 64715626 26171122 amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Plāņu pagasta sociālā darbiniece un sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Strenču novadā

Ina Timermane

26171133 

sd.gimene@strencunovads.lv

Atbalsta centrs “Liepugatves”

Līvija Pinzule

64715653

livija.pinzule@strencunovads.lv

Atbalsta centrs “Saulstariņš”

 Amanda Vilkaste

64715626 26171122 amanda.vilkaste@strencunovads.lv

Plāņu feldšerpunkts

Dzintra Stomere

64715656

Jērcēnu pagasta veselības punkts

Līga Svarinska

64729528

Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centrs

Direktore

Dace Šaldere 26514124

sarc.seda@redcross.lv

LSK Valkas komiteja Gaļina Sokolova 29194340

Pašvaldības policija

Vecākā inspektore

Eva Ločmele

26347666

policija@strencunovads.lv

Strenču novada vidusskola

vidusskola@strencunovads.lv

Direktore

Dace Gaigala

64715635

dace.gaigala@strencunovads.lv

Dežurants

64715634

Lietvede/Fax

Laila Pāvuliņa

64715636

laila.pavulina@strencunovads.lv

Direktora vietniece

Baiba Paleja

baiba.paleja@strencunovads.lv

Sedas filiāles vadītāja

Sekretāre 

Svetlana Zaharova

Gunta Ungure 

 64715644

64715643

svetlana.zaharova@strencunovads.lv

Strenču Mūzikas skola

Ralda Ziemule

64715629

6471566

muzikas.skola@strencunovads.lv

Strenču novada PII

“Minkāns “ Strenčos

 64715628

pii.minkans@strencunovads.lv

 Vadītāja  Sandra Āķere  64715662  sandra.akere@strencunovads.lv

“Dzērvīte” Sedā

64715645

 

Strenču novada Kultūras centrs

 

       

 

Kultūras centra vadītāja

 Liene Krūmiņa

 64715670

kulturas.centrs@strencunovads.lv

Kultūras centra vadītāja vietniece

 Sarmīte Caune

 64715630

 25422684

 sarmite.caune@strencunovads.lv

Kultūras pasākumu organizatore Sedā

 Arta Šomase

 28323986

arta.somase@strencunovads.lv

Kultūras pasākumu organizatore Jērcēnu pagastā

  Ginta Gailīte

 26312250

ginta.gailite@strencunovads.lv

 Plāņu tautas nams

 

 64715659

 

 Novada mākslinieki

Annija Ence

Sanita Ļeļeva 

 

makslinieks@strencunovads.lv

 Kultūras centrs /mob.t./

 

  25422684

 

Strenču pilsētas bibliotēka

 Bibliotēkas vadītāja  Sarmīte Kosmane

64715633

biblioteka@strencunovads.lv
 Bibliotekāre  Antra Else  64715631  

Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs

Ilvija Ķimse

64715652

ilvija.kimse@strencunovads.lv

Plāņu pagasta bibliotēka

Daina Rezgale

64715654

daina.rezgale@strencunovads.lv

Jaunklidža bibliotēka

Līga Rābante

64715658

liga.rabante@strencunovads.lv

Sedas pilsētas bibliotēka

Viktoriia Briunina

64715646

sedasbibl@strencunovads.lv

Strenču pilsētas pārvalde

Lietvede

Faksa nr.

Inese Zvirbule

64715620

64715627

inese.zvirbule@strencunovads.lv

Kasiere

Līvija Feldmane

64715625

Sedas pilsētas pārvalde

Pārvaldnieks, Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks Aleksejs Jefimovs

64715666

seda@strencunovads.lv

Faksa nr.

64715639

Grāmatvede - kasiere

Vineta Luzika

64715641

Jērcēnu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

Kārlis Kārkliņš

64715650

26114866

karlis.karklins@strencunovads.lv

Grāmatvede -Kasiere

64715651

Faksa nr.

64715651

Plāņu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja, Lietvede/kasiere - grāmatvede

Gunita Kainaize

64715655

gunita.kainaize@strencunovads.lv

Faksa nr.

64715655