Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Izpildvara

DOME - IZPILDVARA

Domes izpilddirektore Vita Vīksna - 64715616 e-pasts:vita.viksna@strencunovads.lv

Izpilddirektorei ir noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki pašvaldības domes ēkā:
pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00trešdienās no 13.00  līdz 17.00 
 

KANCELEJAValkas iela 16

Kancelejas vadītāja Dace Janīte - 64715614, e-pasts:  dace.janite@strencunovads.lv

 

Vecākā lietvede Linda Viduce - 64715610 Fax: 64715619; 

      e-pasts:  lietvediba@strencunovads.lv

Personāla vadības speciāliste Ināra Ēķe

      e-pasts:  personals@strencunovads.lv

Domes juriste Viola Lāce - 64715615, e-pasts: viola.lace@strencunovads.lv

Jurista palīgs Diana Šalgūna , jurista.paligs@strencunovads.lv

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte - 64715660,

      e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

 Izglītības, kultūras un sporta speciāliste Liene Krūmiņa - 64715640,

      e-pasts: liene.krumina@strencunovads.lv

 Darba drošības speciālists Aivars Mateuss - 26373684, e-pasts: aivars.mateuss@strencunovads.lv

 Veselības veicināšanas darba koordinatore Baiba Kondriča; e-pasts: baiba.kondrica@strencunovads.lv

 

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU nodaļa - Valkas iela 16

      Vadītāja Vineta Zandere  - 64715618  e-pasts: vineta.zandere@strencunovads.lv

       Vadītājas vietniece - Ekonomiste  Solvita Raga - 64715613   e-pasts: ekonomists@strencunovads.lv

      Grāmatvede Mudīte Gustava - 64715612 ; e-pasts: mudite.gustava@strencunovads.lv

     

 

PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS  nodaļa - Rīgas iela 7

      Vadītāja  Iveta Ence - 64715624; e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv
      

      Projektu vadītāja Zaiga Auniņa - 64715657; e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

      Tūrisma speciāliste - starptautisko projektu vadītāja64715667; TIC e-pasts: tic@strencunovads.lv 

      

      Iepirkumu speciāliste Ilze Bičevska - 64715664;                                                                              

      e-pasts: ilze.bicevska@strencunovads.lv vai iepirkumi@strencunovads.lv

      Zemes ierīkotāja Alīna Ločmele - 64715622, e-pasts: alina.locmele@strencunovads.lv

 

ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA nodaļa - Rīgas iela 7

      Vadītājs Ilmārs Strauts - 64715621, e-pasts: ilmars.strauts@strencunovads.lv

      Pārvaldnieks, Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks - Aleksejs Jefimovs, e-pasts: seda@strencunovads.lv

      Vadītāja vietniece  Inese Kārkliņa - 64715623, e-pasts: inese.karklina@strencunovads.lv

      Komunālinženieris Vladimirs Jevsejevs - 64715642, e-pasts: vladimirs.jevsejevs@strencunovads.lv

 

SOCIĀLAIS DIENESTS - Valkas iela 16

      Sociālā dienesta vadītāja Inguna Ozola - 64715617

      e-pasts:  socialais.dienests@strencunovads.lv

      Strenču pilsētas sociālais darbinieks  Amanda Vilkaste, tālr. 64715626,

      e-pasts: amanda.vilkaste@strencunovads.lv 

      Sedas pilsētas sociālais darbinieks, tālr. 64715638

      

      Jērcēnu pagasta sociālais darbinieks, Amanda Vilkaste tālr. 64715668,

      Plāņu pagasta sociālais darbinieks, tālr. 64715665

     

      Atbalsta centrs "Liepugatves" Jērcēnu pagastā, tālr. 64715653,

      e-pasts: livija.pinzule@strencunovads.lv

      

      Atbalsta centrs "Saulstariņš" Sedas pilsētā

 

 

BĀRIŅTIESA - Valkas iela 16

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ina Neimane - 64715632;

e -pasts:  barintiesa@strencunovads.lv ; ina.neimane@strencunovads.lv

Priekšsēdētājas vietniece Mairita Kezika - e-pasts:mairita.kezika@strencunovads.lv

 

Bāriņtiesas sekretāre Anita Auniņa - e-pasts: anita.aunina@strencunovads.lv

 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - Valkas iela 16

Pašvaldības policijas vecākā inspektore Eva Ločmele, t:26347666  e-pasts: policija@strencunovads.lv   

                                                                                                                                                             

DZIMTSARAKSTU NODAĻA - Rīgas iela 7

      Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Zvirbule - 64715620, 

      e-pasts: dzimtsaraksti@strencunovads.lv  vai inese.zvirbule@strencunovads.lv

 

 

Pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādi pārvaldes centri:

STRENČU PILSĒTAS PĀRVALDE: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads

      Lietvede Inese Zvirbule tālr. 64715620 , fax: 64715627

      Kasiere Līvija Feldmane tālr.64715626

SEDAS PILSĒTAS PĀRVALDE: Skolas laukums 1, Seda, Strenču novads

      Pārvaldnieks, īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks  Aleksejs Jefimovs  tālr. 64715666 e-pasts:  seda@strencunovads.lv

      Grāmatvede tālr.64715641

JĒRCĒNU PAGASTA PĀRVALDE: „Jērcēnmuiža” Jērcēnu pag., Strenču novads

      Pārvaldes vadītājs Kārlis Kārkliņš, tālr.: 26114866, e- pasts: karlis.karklins@strencunovads.lv

      Kasiere Gunita Kainaize tālr.: 64715650, Fax: 64715651, 

PLĀŅU PAGASTA PĀRVALDE: Skolas iela 2, Plāņu pag. Strenču novads

      Pārvaldes vadītāja/Lietvede/Kasiere Gunita Kainaize tālr.: 64715655 ,Fax: 64715656, e-pasts: gunita.kainaize@strencunovads.lv