Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Lēmējvara

DOME - LĒMĒJVARA

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā tā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi. Dome izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 9 deputātiem. Strenču novada domes sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā.

 

Domes priekšsēdētājs - Jānis Pētersons64715611, e-pasts: janis.petersons@strencunovads.lv

 

 

Domes priekšsēdētājam  ir noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki pašvaldības domes ēkā:
otrdienās no plkst.
8.00 līdz 12.00;
ceturtdienās
no plkst. 13.00 līdz 17.00

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks - Reinis Muižnieks

 Domes deputāti

Jānis Pētersons

Reinis Muižnieks

Aigars Leitis

Agita Boķe

Dainis Zuika

Baiba Kondriča

Jānis Ence

Jānis Kaucis 

Jānis Vāvere 

STRENČU NOVADA DOMES KOMITEJAS

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

 • Finanšu un attīstības komiteju 6 cilvēku sastāvā:

Jānis Pētersons, Reinis Muižnieks, Jānis Vāvere, Dainis Zuika, Jānis Ence, Baiba Kondriča 

 • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 3 cilvēku sastāvā:

Reinis Muižnieks, Jānis Ence, Agita Boķe

 • Saimniecisko lietu komiteju 3 cilvēku sastāvā:

 Aigars Leitis, Dainis Zuika, Jānis Kaucis

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Strenču novada iedzīvotājiem ir izveidojusi

Strenču novada Bāriņtiesu : Olga Galaganova, Ilze Šteinberga

Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Ina Neimane 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece - Mairita Kezika

Bāriņtiesas sekretāre - Anita Auniņa

KOMISIJAS

 • Novada vēlēšanu komisiju - Andis Brants, Iveta Ence, Ineta Malke, 

      Anda Zvejniece, Vija Leite, Silvija Biša, Vineta Zandere  

 • Administratīvo komisiju - Ina Neimane, Aleksejs Jefimovs, Imants Dukurs, Kārlis Kārkliņš, Anita Auniņa 
 • Iepirkuma komisiju -  Ilze Bičevska, Jānis Zvejnieks, Zaiga Auniņa, Aivars Auniņš
 • Privatizācijas un izsoles  komisiju - Gunita Kainaize, Alīna Ločmele, Aleksejs Jefimovs, Kārlis Kārkliņš
 • Civilās aizsardzības komisiju - Jānis Pētersons, Gusts Svarinskis, Jānis Norkus (J. Norkusa prombūtnes laikā Ivars Pavārnieks), Reinis Muižnieks, Juris Mihailovs, Aigars Ancveriņš, Vita Vīksna, Vladimirs Jevsejevs, Dzintra Stomere 
 • Dokumentu ekspertu komisiju -  Vineta Zandere, Inese Zvirbule, Dace Janīte  
 • Zemes komisiju Sedas pilsētā - Kārlis Kārkliņš, Jānis Pētersons, Alīna Ločmele 
 • Zemes komisiju Strenču pilsētā - Aivars Kalniņš, Alīna Ločmele, Jānis Pētersons
 • Ārpus meža koku ciršanas komisiju - Inese Kārkliņa, Iveta Ence, Zaiga Rožlapa
 • Medību koordinācijas komisiju -

  Novada teritorijā esošo mednieku biedrību pārstāvji:
  - no Plāņu medību iecirkņa – Māris Jurjāns; Juris Bērziņš
  - no Jērcēnu medību iecirkņa – Aivars Zūlis;
  Valsts meža dienesta pārstāvis – Jānis Ence;
  Meža īpašnieku biedrības pārstāvis -AS „Latvijas valsts meži”  mežkopības vadītājs Arnis Čams;
  Lauksaimnieku pārstāvji:
  - Jērcēnu zs „Veckūkuri” saimniece Ilvija Jakovina (lopkopība);

  - Plāņu zs „Lejas Ruķi” saimnieks Jānis Siliņš (augkopība)

  Lauku atbalsta dienesta pārstāve Zenta Špate ( kontroles un uzraudzības daļas vadītāja) 

  Protokols Nr.1 

  • Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija - Izglītītības, kultūras un sporta speciāliste, Strenču Mūzikas skolas direktore, Strenču novada Kultūras centra vadītājs, sporta dzīves organizators.
  • Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija - Alīna Ločmele, Iveta Ence, Kārlis Kārkliņš, Gunita Kainaize, Dainis Zuika. 

 

Strenču novada domes un komiteju sēžu laiki:

 

Sēdes nosaukums

Datums, laiks

Telpa

Sēdes vadītājs

 

Sociālo,izglītības, kultūras, veselības un sporta jautājumu komitejas sēde 

katra mēneša otrajā otrdienā plkst.14.30

 

Valkas iela 16

Reinis Muižnieks  

Finanšu un attīstības komitejas

sēde

katra mēneša otrajā otrdienā plkst.15.30

Valkas iela 16

Jānis Pētersons

Saimniecisko lietu komitejas sēde

katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst.8.00

 

 Rīgas iela 7 

 

Aigars Leitis

DOMES  SĒDE

 katra mēneša trešajā trešdienā plkst.15.00

Valkas iela 16

Jānis Pētersons

 

 

Strenču novada domes komiteju priekšsēdētāju pieņemšanas laiki:

Komitejas nosaukums

Komitejas priekšsēdētājs

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Sociālo,izglītības, kultūras, veselības un sporta jautājumu komiteja

Reinis Muižnieks

 pāra mēneša otrajās otrdienās no plkst. 14:00 - 15:00

Valkas iela 16, Strenči


Finanšu un attīstības komiteja


Jānis Pētersons

 otrdienās no 8:00 - 12:00; ceturtdienās no 13:00 - 17:00

Valkas iela 16, Strenči

Saimniecisko lietu komiteja

Aigars Leitis

 nepāra mēneša trešajās trešdienās no 14:00 - 15:00


Valkas iela 16, StrenčiStrenču novada domes deputātu pieņemšanas laiki:

 Deputāta vārds, uzvārds Datums, laiks Telpa
 Jānis Pētersons otrdienās no 8:00 - 12:00; ceturtdienās no 13:00 - 17:00 Valkas iela 16, Strenči
 Reinis Muižnieks pāra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 14:00 - 15:00 Valkas iela 16, Strenči
 Agita Boķe nepāra mēneša trešajā trešdienā no 17:00 - 18:00 Valkas iela 16, Strenči
 Baiba Kondriča pāra mēneša otrajā otrdienā no 17:00 - 18:00 Valkas iela 16, Strenči
 Dainis Zuika katra mēneša trešajā trešdienā no 14:00 - 15:00 Valkas iela 16, Strenči
 Jānis Ence katra mēneša trešajā trešdienā no 17:00 - 18:00 Valkas iela 16, Strenči
 Jānis Kaucis katra mēneša trešajā trešdienā no 17:00 - 18:00 Valkas iela 16, Strenči
 Jānis Vāvere nepāra mēneša trešajā trešdienā no 14:00 - 15:00  Valkas iela 16, Strenči
 Aigars Leitis nepāra mēneša trešajā trešdienā no 14:00 - 15:00  Valkas iela 16, Strenči

 

Pieņemšanā pie domes deputātiem apmeklētāji piesakās domes kancelejā, tālr. 64715614, kancelejas vadītāja informē attiecīgos deputātus.