Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Saistošie noteikumi

 

STRENČU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 

 PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

 

 

 8/2015

  Strenču novada pašvaldības nolikums

 

 

 

 BUDŽETS

 

 

 6/2016  Par grozījumiem Strenču novada domes 17.02. 2016. SN1/2016 "Par strenču novada domes 2016. gada pamatbudžetu"  

 1/2016; 2/2016

"Par Strenču novada domes 2016. gada pamatbudžetu un  2016. gada speciālo budžetu"  

 16/2015

 Par grozījumiem Strenču novada domes 16.09.2015. saistošajos noteikumos Nr. 12/2015 "Saistošie noteikumi par Strenču novada domes 2015. gada pamatbudžetu"

 

 

 15/2015

 Par grozījumiem Strenču novada domes 28.01.2015.  saistošajos noteikumos Nr.4/2015 "Par Strenču novada domes 2015. gada speciālo budžetu"

 

 

 4/2015

 "Par Strenču novada domes 2015. gada speciālo budžetu" 

 

 

 3/2015

 "Par Strenču novada domes 2015. gada pamatbudžetu"  

 

 

 

 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

 

 

 9/2015

 "Par sabiedrisko kārtību Strenču novada teritorijā"

 

 17/2013  "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Strenču novadā"  

 

 SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

  
 1/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu  Strenču novadā"   
 5/2015

   

  
 26/2013  "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Strenču novadā"  
 7/2012  "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Strenču novadā"  
 

 IZGLĪTĪBA

  
 3/2012  " Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"  
 5/2016 "Par izglītojamo braukšanas maksas kompensāciju Strenču novadā"  
 

 TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA

  
 7/2011 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Strenču novadā" /konsolidēti 2016. gada februārī/   
 7/2013  "Par Strenču novada autoceļu uzturēšanas klasēm"  
 6/2013  "Par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijas"  
 17/2011 " Strenču novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"  
  Teritorijas plānojums:

http://websoft.lv/edit/index.php?adm=4&l=1357&y=11531&la=1357&chl=1357#te

  
  "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Strenču novadā"  
 

 BŪVNIECĪBA

  
 3/2014

"Par Strenču novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu"

  
 16/2013  "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu"  
 

 UZŅĒMĒJDARBĪBA

  
 15/2013  "Licencēšanas noteikumi par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Strenču novada administratīvajā teritorijā"  
 14/2013  "Par pašvaldības nodevām Strenču novadā"  
 22/2010  "Par Strenču novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu zemes gabalu nomas maksas noteikšanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai"  
 26/2010  "Par tirdzniecības organizēšanas kārtību"  
 

 CITI NOTEIKUMI

  
 14/2015 ''Par Strenču novada saistošo noteikumu publicēšanas vietu"  
 13/2013  "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Strenču novadā"   
 12/2013

"Par kārtību, kādā Strenču novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus"