Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība


 
 

Nolikumi

IESTĀŽU NOLIKUMI

Strenču novada pašvaldības nolikums

Bāriņtiesas nolikums /konsolidēts 28. dec. 2016. g/ 

Strenču novada Pašvaldības policijas nolikums 

Strenču novada domes līdzfinansējuma atbalsta piešķiršana nevalstisko organizāciju projektiem 

Sociālā dienesta nolikums 

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Strenču novada domes Centrālās administrācijas nolikums

Mūzikas skolas nolikums   Audzēkņu uzņemšanas kārtība

Nolikums par autotransporta un traktortehnikas izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtība Strenču novada pašvaldībā

Strenču novada PII "Minkāns" nolikums

Strenču novada vidusskolas nolikums

Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums

Plāņu feldšeru punkta nolikums

Strenču novada Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centra nolikums

Strenču novada Kultūras centra nolikums

 

Kancelejas nolikums

Jērcēnu pagasta Veselības punkta nolikums

Sedas pilsētas bibliotēkas nolikums

Jaunklidža bibliotēkas nolikums

Jērcēnu pagasta bibliotēkas - informācijas centra nolikums

Plāņu pagasta bibliotēkas nolikums

Strenču pilsētas bibliotēkas nolikums

 

KOMISIJU NOLIKUMI

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums

Medību koordinācijas komisijas nolikums 

Administratīvās komisijas nolikums

Zemes komisijas nolikums

Privatizācijas un izsoles komisijas nolikums

Ārpus meža koku ciršanas komisijas nolikums

Iepirkumu komisijas nolikums

 

Civilās aizsardzības komisijas nolikums

 

CITI NOLIKUMI

Nolikums "Par Strenču novada pašvaldības apbalvojumiem" /konsolidēts 20.09.2017./

Strenču novada Sociālā dienesta Atbalsta centra "Liepugatves" nolikums

Strenču novada Sociālā dienesta Atbalsta centra "Saulstariņš" nolikums 

Strenču novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums Grozījumi 18.05.2016.

Konkursa "Sakoptākā vieta Strenču novadā" nolikums   

Autoceļu fonda nolikums

Nolikums par Strenču novada amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtību

Nolikums par sociālajām dzīvojamām telpām

Sedas pilsētas pārvaldes nolikums

Jērcēnu pagasta pārvaldes nolikums

Plāņu pagasta pārvaldes nolikums 

Strenču pilsētas pārvaldes nolikums