Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Daudzlīmeņu pārvaldes veicināšanas izpēte

 

Projekts:  DAUDZLĪMEŅU PĀRVALDES VEICINĀŠANAS IZPĒTE EIROPA 2020 STRATĒĢIJAS ATBALSTAM


Atbalsta fonds: Eiropas Komisija

Īstenošanas periods:  20.03.2014. - 31.03.2015.

Projekta mērķis: Veicināt pieredzes pārnesi starp reģioniem, lai īstenotu Eiropa 2020 stratēģiju.

Rezultāti: Iegūta pieredze un zināšanas par sociālās iekļaušanās jomu  

Vadošais partneris: Spatial Foresight (Luksemburga)

Partneri Vidzemē: Vidzemes plānošanas reģions; Strenču novada dome

Projekta aktivitātes: 2 starptautiski pieredzes apmaiņas braucieni; Rīcības plāna izstrāde jauniegūtās pieredzes pielietošana.

Projekta kopējais finansējums: EUR 3000

Projekta vadītāja: Ilona Pinzule, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu speciāliste, t.64715667, e-pasts: ilona.pinzule@strencunovads.lv 

Jaunumi 

ĀRVALSTU PIEREDZE SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANĀS JOMĀ lasīt šeit 

VIDZEMĒ PLĀNO PĀRŅEMT LIVERPŪLES PIEREDZI SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANĀS JOMĀ 

No 3. līdz 5. jūnijam Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projektu speciālists Kristaps Ročāns un Strenču novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence un starptautisko projektu koordinatore Ilona Pinzule devās uz Liverpūli Lielbritānijā, lai piedalītos projekta „Daudzlīmeņu pārvalde un sociālā iekļaušana” partnerības sanāksmē. Sanāksmes mērķis bija pieredzes pārņemšana no Liverpūles pilsētas reģiona par sociāli iekļaujošas ekonomiskās attīstības īstenošanu, attīstot sociālo uzņēmējdarbību ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma palīdzību. Vizītes noslēgumā tika izstrādāts rīcības plāns labās prakses pārņemšanai Vidzemes plānošanas reģionā un Strenču novada pašvaldībā.  


Brauciena laikā VPR un Strenču pārstāvji tika iepazīstināti ar Liverpūles sociālo uzņēmumu darbību, kā arī diskusiju rezultātā tika izstrādāts rīcības plāns un būtiskākās aktivitātes prakses ieviešanai, kuru plānots sākt ieviest šī gada rudenī. Šobrīd notiek iespējamo partnerību un projektu ideju apzināšana.


Lielbritānijā ir ļoti attīstīta sociālā uzņēmējdarbība, tai tiek piešķirtas dažādas priekšrocības un atvieglojumi, kā arī tai ir ar normatīvajiem aktiem noteikts tiesiskais regulējums, kas Latvijā iztrūkst. Liverpūlē ļoti mērķtiecīgi tiek atbalstīti šāda tipa uzņēmumi, nodrošinot tiem pilnu inkubācija ķēdi, sākot ar mērķu grupu ieinteresēšanu un uzrunāšanu, beidzot ar finansējuma piešķiršanu. Ir pat atsevišķi inkubatori, kas veltīti tieši sociālo uzņēmēju atbalstam. Tāpat partnervalstī ir ļoti plašas un ciešas ir privātās un publiskās partnerības, kas tendētas uz dažādu publisko pakalpojumu, tai skaitā arī sociālās iekļaušanas, attīstību. Šīs partnerības tiek atbalstītas no valsts un pašvaldību puses, kā arī var saņemt ERAF finanšu līdzekļus.


Lai uzsāktu līdzīgas pieredzes attīstīšanu Vidzemē, sākotnēji nepieciešams uzrunāt un iesaistīt atbildīgās iestādes par sociālās uzņēmējdarbības legāla statusa izveidi Latvijā. Tādēļ drīzumā plānots organizēt diskusijas ar Labklājības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Finanšu, Ekonomikas ministriju, dažādu pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem par sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā.


Ideja attīstījusies no projekta „Daudzlīmeņu pārvaldes veicināšanas izpēte Eiropa 2020 stratēģijas atbalstam” pirmās daudzpusējās projekta partneru sanāksmes Stokholmā (Zviedrija) aprīļa sākumā. Projekts ir viens no Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanas instrumentiem, koncentrējoties uz divām, ar stratēģiju saistītām prioritātēm – energoefektivitātes veicināšanu un sociālo iekļaušanu. Katrā no tēmām izvēlēti veiksmīgākie labās prakses piemēri, kuri izvērtēti, lai vēlāk tos īstenotu arī projekta partneru pašvaldībās, tai skaitā Strenču novada pašvaldībā, kas pārņems Liverpūles labo praksi.


Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Vidzemes plānošanas reģiona projektu speciālists, mob. +371 29753011 e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv


06.06.2014                                                                                                               www.vidzeme.lv