Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Projekts: ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA STRENČU NOVADĀ

Atbalsta fonds: ESF(Eiropas Sociālais fonds)

Īstenošanas periods: 21.12.2010.-30.03.2013.

Projekta mērķis: Paaugstināt pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu; izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Projekta aktivitātes: 1. Attīstības plānošanas dokumenta "Strenču novada attīstības programma" izstrāde. 2. Attīstības plānošanas dokumenta "Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija" izstrāde. 3.Sabiedrisko apspriešanu, sanāksmju, tikšanos, konferences organizēšana. 4.Publicitātes pasākumu īstenošana. 5.Projekta administrēšana.

Noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu: 21.12.2010.

Projekta kopējais finansējums: 20560.00

Pašvaldības līdzfinansējums:

Fonda/Valsts atbalsts: 20560.00

Neattiecināmās izmaksas:

Projekta vadītāja: Līga Čukure, Attīstības un plānošanas departamenta projektu speciāliste. 

 

JAUNUMI

Skatīt sadaļā ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA