Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

NVA informācija

 

 1.07.2015.

 

Darba devēj! Apmāci sev nepieciešamo darbinieku, saņemot mērķdotāciju no NVA!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus, piedaloties jaunajā pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai.

Pašlaik dalību pasākumā jau ir uzsākuši 9 darba devēji, kas 19 bezdarbniekus savos uzņēmumos apmāca tādām profesijām kā kokzāģētavas operators, automehāniķis, atslēdznieks, kulinārs, datu ievades operators, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, grāmatvedis, grāmatveža palīgs, telefonists, pārdevējs konsultants.

Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai NVA filiālēs visā Latvijā var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes.

NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā -120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).

Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota praktiska apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt ŠEIT!

NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

2015. gadā pasākumā "Apmācība pie darba devēja" NVA plāno  iesaistīt 300 bezdarbniekus.

Detalizētāka informācija atrodama šeit.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumi

10.04.2015.

 

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS PIETEIKT DARBA VIETAS SKOLĒNIEM VASARAS BRĪVLAIKĀ  lasīt šeit 

24.03.2015.

NVA PROJEKTS IEKĻAUTS EIROPAS KOMISIJAS RADIO KAMPAŅĀ 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” kā veiksmīgs un inovatīvs projekts tiks atspoguļots Eiropas Komisijas īstenotajā radio kampaņā lasīt šeit

 05.03.2015.

 

SKOLĒNIEM ARĪ ŠOVASAR NVA PIEDĀVĀS IESPĒJU STRĀDĀT

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Strādājot vasaras brīvlaikā, skolēni iegūs praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzinās, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Jāuzsver, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Jau aprīlī  NVA plāno izsludināt  darba devēju pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Pieteikties darba devējs varēs NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā paredzēta skolēna darba vietas izveide. NVA filiāle ar darba devēju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš  jaunietim palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA piešķirs dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietās.

Skolēnu pieteikšanās dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" tiks izsludināta maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.

Skolēns, kurš strādās vasaras brīvlaikā, netiks noņemts no vecāku apgādības, to paredz likums "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli," un vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi noteikti.

2015.gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt 3500 skolēnus.

Sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67021744

info@nva.gov.lv

05.02.2014.

 NVA AICINA DARBA DEVĒJUS IZMANTOT DARBINIEKU PRAKTISKO APMĀCĪBU PRIORITĀRAJĀS NOZARĒS
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aicina Latvijā reģistrētos uzņēmējus, kuri darbojas apstrādes rūpniecības, transporta un loģistikas, tūrisma vai informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomā, izmantot vienu no NVA finanšu atbalsta iespējām kvalificēta darbaspēka sagatavošanā -  „Praktisko apmācību prioritārajās nozarēs”. Kopumā kopš pilotprojekta sākuma darba devēji ir pieteikuši 335 speciālistu praktisko apmācību. Vairāk informācjas lasīt šeit


11.12.2013.

NVA RĪKO STARPTAUTISKU KONFERENCI JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANAI lasīt šeit

05.12.2013.

NVA BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ IESAISTĪJA VAIRĀK NEKĀ 3 TŪKSTOŠUS JAUNIEŠU BEZDARBNIEKU

5. decembri Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasludināja par Starptautisko Brīvprātīgo dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību brīvprātīgā darba nozīmei un devumam, kā arī lai cilvēkus mudinātu aktīvāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs. Arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) popularizē brīvprātīgā darba ideju un kopš 2011.gada jūlija īsteno pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, šajā kustībā kopumā iesaistot jau 3 348 jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem. 

Šogad NVA sadarbībā ar 333 biedrībām un nodibinājumiem ir izveidojusi 1103 brīvprātīgā darba vietas, kurās tika nodarbināti 1356 jaunieši bezdarbnieki. Visvairāk brīvprātīgā darba vietu izveidots Latgales reģionā un Rīgā. Darba pieredzi un darbam nepieciešamās iemaņas jaunieši iegūst, strādājot tādās profesijās kā aprūpētājs, sociālās palīdzības organizators, asistents personām ar invaliditāti, skolotāja palīgs, kultūras vai sporta pasākumu organizators, pulciņu vadītājs, informācijas un datu ievades operators, administrators, projekta koordinators, projekta vadītājs un citas.

Lai gan brīvprātīgie par sabiedrības labā paveikto darbu saņem nevis naudu, bet gan gandarījumu un prieku, NVA tomēr nodrošina arī nelielu finansiālu atbalstu jaunietim bezdarbniekam, kas iesaistīts brīvprātīgajā darbā, ik mēnesi viņam maksājot stipendiju 40 latu apmērā, bet jaunietim ar invaliditāti - 60 latus.

 

Arī nākamgad ar NVA atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem būs iespēja veikt brīvprātīgo darbu sabiedrības labā, taču tas jau notiks Eiropas Komisijas iniciētās „Jauniešu garantijas” pasākumu ietvaros. 

 Vairāk lasīt šeit

Sagatavoja:

Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021744;

info@nva.gov.lv

 

22.11.2013.

NODARBINĀTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ UN SMILTENES, STRENČU UN VALKAS NOVADOS ĀRZEMĒS DZĪVOJOŠAJIEM LATVIJAS PIEDERĪGAJIEM UN VIŅU ĢIMENES LOCEKĻIEM lasīt šeit

STRENČU NOVADS - SPĒKS NO GAUJAS SMELTS! lasīt šeit

ESIET GAIDĪTI VALKAS NOVADĀ! lasīt šeit

SMILTENES NOVADS - VIETA, KUR AUGT! lasīt šeit