Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   

STRENČU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA INFORMĒ
06.06.2011


 Strenču novada vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana Strenčos, Sedā, Jērcēnos, Jaunklidzī un Plāņos.
Strenču novada vēlēšanu komisija paziņo, ka saskaņā ar Latvijas Valsts prezidenta 2011. gada 28. maija rīkojumu Nr. 2 „Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu” un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 5. panta otro daļu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas Strenčos, Sedā, Jērcēnos, Jaunklidzī, un Plāņos - katru septiņu locekļu sastāvā, un izsludina pieteikšanos uz vēlēšanu iecirkņu locekļu kandidātiem.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijām ir:

 reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 ne mazāk kā desmit vēlētājiem- vēlētāju grupai;
 novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Pieteikšanās termiņš no 2010.gada 6.jūnija līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju :
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
4. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis. 
  

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
  

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
  

 Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija. 
  

Pieteikums sagatavojams uz speciālas formas, kuru varēs iegādāties pie novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Sarmītes Rodziņas- Sedas pirmsskolā telefons  26544129 vai sekretāres Zaigas Rožlapas- Strenčos Rīgas ielā 7, telefons 29492776 , 64715623
                                         Strenču novada vēlēšanu komisija 
      Atpakaļ