Mjas lapas saturs ir Strenu novada domes paums.
Materilu izmantoana iespjama ar atsauci un piln apjom nevis fragmentri.
Strenu novada pavaldba


 
 

Aktualittes novad

   

MCBAS LAUKSAIMNIEKIEM
17.01.2017


SIA LLKC Valkas konsultciju birojs aicina pieteikties dalbniekus
mcbm: Augu aizsardzbas ldzeku pareiza, precza un ekonomiska lietoana.
etru dienu mcbu skums: 23.janvr pl.10:00 (26.01.,30.01., un 06.02.), Rgas iel 12A, Valk ( bistro Jumis liel zle) Vairk informcijas last eit
 
      Atpaka